Integration

Integrations- og oplæringsstillinger

Kort om hovedbestemmelser i dag

Med aftalen på det kommunale og regionale arbejdsmarked fulgtes konkret op på den integrationsaftale, der blev indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter i 2002.

De gældende aftaler er begge fra 2015.

Ny stillingskategori - integrations- og oplæringsstillinger
Der er med aftalen skabt en ny stillingskategori - integrations- og oplæringsstillinger. Det særlige ved stillings- kategorien er, at grupper med manglende sprogkundskaber og/eller manglende faglige kompetencer får en mulighed for at blive ansat i et ordinært job, hvor der i op til et år indgår et oplærings- og opkvalificeringsforløb i mindst 20 % af arbejdstiden.

Personer, der ansættes i en integrations- og oplæringsstilling, vil således ikke umiddelbart have de nødvendige kvalifikationer til at bestride en stilling fuldt ud, men forudsættes efter ansættelse og oplæring i en periode på op til et år at have de nødvendige forudsætninger herfor.

Den ansatte aflønnes i integrations- og oplæringsstillingen med overenskomstmæssig begyndelsesløn for den tid, der arbejdes, det vil sige i 80 % af den aftalte ugentlige arbejdstid.

Når oplæringsperioden er udløbet, fortsætter den ansatte i stillingen, idet aflønningen herefter vil ske i forhold til den ansattes faktiske beskæftigelsesgrad. Der er således ikke tale om en tidsbegrænset stilling.

Aftalens hovedelementer
Aftalen indeholder følgende hovedelementer:

  • En person omfattet af aftalen ansættes i en ordinær stilling. Der er ikke knyttet et merbeskæftigelses- krav til stillingen.
  • Aftale om etablering af integrations- og oplæringsstillinger, herunder den konkrete ansættelse, indgås mellem regionen/kommunen og (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation.
  • Arbejdstiden udgør 37 timer ugentligt. Der kan etableres deltidsansættelse på mindst 30 timer ugentligt.
  • Der er en forpligtelse til oplæring og opkvalificering i gennemsnitlig mindst 20 % af arbejdstiden.
  • Den ansatte aflønnes med overenskomstmæssig begyndelsesløn for den tid, der arbejdes, det vil sige i 80 % af den aftalte ugentlige arbejdstid. Begyndelseslønnen omfatter eventuelle centralt aftalte tillæg og eventuelle tillæg efter lokale forhåndsaftaler.
  • For ansættelsesforholdet gælder i øvrigt bestemmelserne i den relevante overenskomst eller organisa-tionsaftale mv.
  • Der udarbejdes ved ansættelsen en udviklingsplan, der beskriver arbejdsfunktioner, arbejdsområde og opgaver for oplæringsforløbet. Udviklingsplanen drøftes mellem regionen/kommunen og (lokale) repræ- sentanter for den forhandlingsberettigede organisation. Senest efter 6 måneders ansættelse skal der følges op på udviklingsplanen.
  • Det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg kan drøfte rammer og principper for oplær-ingsforløbene eventuelt med henblik på fastlæggelse af generelle retningslinjer.

Deltid
Efter deltidsloven § 4a har en lønmodtager og en arbejdsgiver ret til under ansættelsen at aftale deltidsansæt- telse, uanset direkte eller indirekte hindringer herfor i kollektiv overenskomst. Uanset om lønmodtageren og arbejdsgiveren efterfølgende aftaler en yderligere nedsættelse af beskæftigelsesgraden, er tiden til oplæring og opkvalificering imidlertid låst på minimum 6 timer om ugen i gennemsnit, mens lønnen fortsat udgør, hvad der svarer til 80 % af den aftalte ugentlige arbejdstid (hvis fx 25 timer, så løn 80 % heraf, det vil sige 20 timer, uagtet at oplæringstiden er 6 timer og derfor udgør mere end 20 %).

Bemærkning
Integrations- og oplæringsstillingerne skal ses som et supplement til de eksisterende muligheder i beskæftig- elseslovgivningen (ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik mv.).

Information om cookies på forhandlingsfællesskabet.dk

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her