SU/TR

SU/TR/AKUT

Kort om hovedbestemmelserne i dag

Både på det kommunale og det regionale område findes der to forskellige regelsæt, der indeholder bestemmelserne vedrørende tillidsrepræsentanter, medindflydelse og medbe-stemmelse og samarbejde, hhv. "Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse" (MED-rammeaftalen) og "Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsu-dvalg" (TR/SU-aftalen).

Indtil 2008 var aftalerne fælles på det kommunale og det regionale område. Fra 2008 er der indgået MED-rammeaftale og TR/SU-aftale både på det kommunale og det regionale område, og aftalerne på de to arbejdsgiverområder er derfor ikke længere identiske, men indeholder en række mindre forskelle.

Kommuner (i Københavns Kommune forvaltninger) eller regioner er kun omfattet af TR/SU-aftalerne, hvis de ikke har indgået en lokal MED-aftale. Alle regioner og alle kommuner (i Københavns Kommune alle forvaltninger) har indgået en lokal MED-aftale i hht. MED-rammeaftalerne.

TR/SU-aftalerne anvendes så længe der ikke er indgået en lokal MED-aftale. Ligeledes er TR/SU-aftalerne "tilbagefaldsaftaler" i det tilfælde, hvor en lokal MED-aftale opsiges, og der ikke kan opnås enighed om indgåelse af en ny lokal MED-aftale. Som udgangspunkt er det samarbejdssystemets og samarbejdsudvalgenes opgave at modtage information og drøfte alle forhold af betydning for institutionens arbejds- og personaleforhold, herunder dens økonomiske stilling, større rationaliseringsforanstaltninger og arbejdsomlægninger og indførelse og brug af ny samt ændring af bestående teknologi, samt at være medbestem-mende ved fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelsen af institutionens arbejds- og personaleforhold.

Implementering af EU-Direktiv om en generel ramme for information og høring
EU har vedtaget et direktiv om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne. Dette direktiv er implementeret i både MED-rammeaftalerne og i TR/SU-aftalerne.

Gennem implementering er der for det første sikret en forhandlingspligt mellem med-arbejdernes repræsentanter i MED-udvalget/samarbejdsudvalget og kommunalbestyrel-sen/regionsrådet inden der træffes beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene.

For det andet indføres udvidede sanktionsmuligheder ved manglende overholdelse af bestemmelserne om information og drøftelse med mulighed for at idømme en godtgørelse.

Desuden er det sikret, at tillidsrepræsentanter for grupper, der ikke direkte er repræ-senteret i MED-udvalget/samarbejdsudvalget, kan deltage i forhandlinger om væsentlige ændringer i arbejdsforhold.

Hoved-MED-udvalgets tilrettelæggelse af indsatsområder og opgaver i Hoved-MED
På det kommunale område skal Hoved-MED-udvalget hvert andet år (med mindre der lokalt er enighed om en anden periode) som led i den strategiske planlægning af MED-arbejdet gennemføre en strategisk drøftelse, der skal munde ud i en afklaring af, hvilke indsatsområder og opgaver, som de lokale parter er enige om er særligt væsentlige at fokusere på og arbejde med i perioden. På baggrund af den strategiske drøftelse skal Hoved-MED-udvalget fastlægge en strategiplan.

På det regionale område skal Hoved-MED-udvalget gennemføre en drøftelse af, hvilke emner og indsatsområder, der er væsentlige at fokusere på og arbejde med i perioden. Hoved-MED-udvalget fastsætter en passende kadence for gennemførelsen af drøftelsen af emner og indsatsområder.

Tillidsrepræsentantreglerne
I både MED-rammeaftalen og TR/SU aftalen indgår bestemmelser om tillidsrepræsentan-ter, som næsten er identiske.

I tilknytning til begge regelsæt er indgået et særligt protokollat om (fælles-)tillidsrepræ-sentanters vilkår og et særligt protokollat om aflønning af TR.

TR-afsnittene i begge regelsæt angiver de nærmere betingelser vedr. TR's rettigheder og pligter.

Aftalerne omfatter bestemmelser om valg og valgbarhed for TR, fælles-TR og suppleanter for disse, TR's opgaver og virksomhed, TR's tidsforbrug og lønforhold, tjenestefrihed og afskedigelsesbeskyttelse.

Herudover er der mulighed for indgåelse af lokale TR-aftaler, så TR-institutionen matcher det decentrale forhandlingssystem. De lokale parter kan herefter indgå forpligtende aftaler om TR-vilkår mv., bl.a. omfattende løn, tid, fysiske vilkår, antal, kompetence, uddannel-sesmuligheder og økonomiske incitamenter. I tilfælde af, at parterne ikke opnår enighed om en lokal aftale eller ved opsigelse af en indgået aftale, sker der tilbagefald på de cen-tralt fastsatte regler. Såfremt der opstår uoverensstemmelser om en lokal TR-aftale, kan sagen, efter forudgående mægling, indbringes for en voldgift.

AKUT-fond
AKUT-fondens midler anvendes til finansiering af personaleorganisationernes udgifter ved tillidsrepræsentanters deltagelse i aktiviteter efter § 9 i "Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg" og § 15 i MED-rammeaftalen, dvs. møder og kurser for tillidsrepræsentanter og disses suppleanter.

Tjenestefrihed til disse møder og kurser ydes med løn mod, at vedkommende personale-organisation refunderer kommunen/regionen udgiften til løn under tjenestefriheden.

Midlerne fordeles mellem de enkelte personaleorganisationer på baggrund af de organisa-tionsopdelte lønsummer, jf. det særlige beregningsgrundlag. Hvert år sender de personale-organisationer, som har modtaget midler, et revideret regnskab til fonden over anvendelsen af de i det foregående regnskabsår modtagne midler.

I Københavns og Frederiksberg kommuner gælder en særlig ordning, hvorefter der er afsat et samlet timetal til de af organisationerne og underorganisationerne arrangerede informa-tions- og uddannelsesaktiviteter, hvortil kommunerne yder tjenestefrihed uden løntab. Des-uden ydes et bidrag (UT-bidrag), der anvendes til personaleorganisationernes udgifter ved tillidsrepræsentanternes deltagelse.

På det kommunale område er der aftalt en lokal AKUT-ordning med afsættelse af midler til lokale aktivite­ter/uddannelse af tillidsrepræsentanter.

 

 

Information om cookies på forhandlingsfællesskabet.dk

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her