Henvendelse til arbejdsgiverne i anledning af to verserende sager ved domstolene om forskelsbehandling på grund af alder

15. maj 2009

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

Sagsnr.: 1797.31
HH
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
15. maj 2009
 

Vedr.: Henvendelse til arbejdsgiverne i anledning af to verserende sager ved domstolene om forskelsbehandling på grund af alder

To af KTO's medlemsorganisationer fører i øjeblikket sager ved de civile domstole om forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder.

Dels har IDA anlagt sag mod Region Syddanmark om fortolkning af funktionærlovens § 2a, stk. 3. IDA gør i sagen gældende, at § 2a, stk. 3, således som den fortolkes i retspraksis, udgør forskelsbehandling på grund af alder i strid med EU-retten (forskelsbehandling af ældre funktionærer på over 60 år). Vestre Landsret har ved kendelse af 14. november 2008 forelagt spørgsmålet præjudicielt for EF-domstolen.

Og dels har DJØF anlagt sag mod staten, hvor DJØF gør gældende, at tjenestemandslovens 65 års grænse for rådighedsløn er i strid med forskelsbehandlingsloven og det underliggende beskæftigelsesdirektiv. Den tilsvarende bestemmelse i de kommunale og regionale tjenestemandsregulativer findes i regulativernes § 30, stk. 4, nr. 2.

Diskriminationskriteriet alder er indføjet i forskelsbehandlingsloven med ikrafttræden den 28. december 2004, som et led i gennemførelsen af Rådets direktiv 2000/78.

Med henblik på at drøfte håndteringen af sager, som opstår indtil de pågældende sager er endeligt afgjorte, såfremt en eller begge sager falder ud til fordel for IDA henholdsvis DJØF, samt drøfte håndteringen af allerede afsluttede sager i relation til evt. forældelsesindsigelser, har KTO ved vedlagte breve af d.d. til henholdsvis KL og RLTN anmodet om en drøftelse. Brevene til KL og RLTN med bilag vedlægges.

Medlemsorganisationerne vil blive orienteret, når der er nyt i sagen. Eventuelle spørgsmål til henvendelsen til KL og RLTN kan rettes til Henrik Højrup Hansen på telefon 3347 0624.

 

Med venlig hilsen

 

Helle Basse

Henrik Højrup Hansen