Retstvister

Retstvistaftale

Kort om hovedbestemmelser i dag

Aftale om behandling af retstvister om aftaler (herefter retstvistaftalen) indeholder bestemmelser om behandling af retstvister om de generelle aftaler. Ved retstvister forstås uoverensstemmelser om fortolkning af eller overtrædelse af (brud på) indgåede aftaler.

Hovedprincippet er, at retstvistaftalen finder anvendelse på alle generelle aftaler, med mindre der i den enkelte aftale er fastsat afvigende bestem- melser om behandling af retstvister. Afvigende bestemmelser er eksempelvis fastsat i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse og Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg.

Behandlingen af retstvister er i aftalen inddelt i 3 faser (aftalens § 2):

  1. I første omgang skal den konkrete retstvist søges løst lokalt ved en forhand- ling mellem kommunen/regionen og vedkommende personaleorganisa- tions tillidsrepræsentant/afdeling/faglige klub.

  2. Kan der ikke lokalt opnås en løsning på retstvisten, videresendes sagen til centrale forhandlinger mellem den kommunale/regionale arbejdsgiverpart og pågældende personaleorganisation.

  3. Hvis der fortsat ikke kan opnås en løsning på retstvisten, indsendes sagen til Forhandlingsfællesskabet med henblik på afholdelse af et mæglings- møde/forhandling med den kommunale/regionale arbejdsgiverpart. Hvis de centrale parter heller ikke kan blive enige om en løsning af retstvisten, kan retstvisten videreføres ved fagretlig behandling, jf. nedenfor.

Aftalens § 3 indeholder bestemmelser om forum for behandling af retstvister om en generel aftale. Retstvister, der alene vedrører tjenestemænd, behand- les ved Den Kommunale Tjenestemandsret. Retstvister, der alene vedrører overenskomstansat personale, behandles ved voldgift. Vedrører retstvisten både tjenestemandsansat personale og overenskomstansat personale, aftales det mellem sagens parter (Forhandlingsfællesskabet og de kommunale/regio- nale arbejdsgivere), om sagen skal føres ved Den Kommunale Tjenestemands- ret eller ved voldgift.

Er der tale om, at en sag skal videreføres ved voldgift (jf. § 3), fremgår det af aftalens § 4 efter hvilke regler, voldgiftssagen skal behandles. Er der tale om, at retstvisten vedrører én arbejdsgiverpart og én personaleorganisation, be- handles voldgiftssagen efter principperne i den mellem disse parter indgåede hovedaftale eller overenskomst. Er der tale om, at retstvisten vedrører flere parter på arbejdsgiverside og/eller lønmodtagerside, er det den part, der begærer mæglingsmødet/forhandlingen, der angiver, efter hvilken af de på området gældende hovedaftaler/overenskomster retstvisten skal behandles.

Der er forskel på hovedaftalernes regelsæt for behandling af voldgiftssager. For så vidt angår sager om påstået brud på en aftale, er det i nogle hoved- aftaler, for eksempel Hovedaftalen mellem KL og HK, fastlagt, at retstvisten behandles i Arbejdsretten. Af andre hovedaftaler, for eksempel Hovedaftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og AC-organisationerne ved- rørende overenskomstansatte akademikere fremgår det, at forum for brud- sager er faglig voldgift. Dette betyder, at forum for behandling af en sag om påstået brud på en generel aftale ligeledes kan være enten Arbejdsretten eller faglig voldgift. For så vidt angår fortolkningstvister (sager om uoverensstem- melse om fortolkning af en indgået aftale) fastslår alle hovedaftaler, at sagen behandles ved faglig voldgift. Dette vil således også være tilfældet for fortolk- ningstvister om de generelle aftaler.