Ferie

Ferie

Kort om hovedbestemmelser i dag

Ferieaftalerne indeholder bestemmelser om blandt andet optjening, afholdelse og betaling af ferie (feriepenge). På en række punkter svarer aftalernes bestemmelser til ferielovens. På en række andre punkter er der aftalt supplerende, bedre og/eller afvigende bestemmelser i forhold til ferieloven.

Ferieaftalerne trådte i kraft den 1. september 2020. Hermed implementeres den nye ferielov, som træder i kraft samtidig.  Den nye ferielov er den største ændring af feriereglerne i mange år. Den ændrer grundlæggende på optje- ning af afholdelse af ferie – fra forskudt ferie til samtidighedsferie.

KL, RLTN og Forhandlingsfællesskabet blev ved overenskomstforhandlingerne i 2018 enige om at implementere ferieloven på den måde, at de ferierettig- heder, der følger af ferieloven, samles i Aftale om ferie for personale ansat i kommuner (ferieaftalen), mens ferierettigheder ud over ferieloven – 6. ferie- uge, forhøjet ferietillæg, forhøjet feriegodtgørelse m.v. – samles i Aftale om 6. ferieuge, særlig feriegodtgørelse og forhøjet feriegodtgørelse mv. 

Ferieåret (1.-5. ferieuge)
Perioden fra den 1. september til den 31. august. I denne periode optjenes løbende betalt ferie med 15,42 timer (2,08 dage) pr. måned.

Ferieafholdelsesperiode (1.-5. ferieuge)
Perioden fra den 1. september til den 31. december i det efterfølgende år (i alt 16 måneder). I denne periode afholdes den ferie, der optjenes i ferieåret.

6. ferieuge
Der optjenes 3,083 ferietimer til brug for 6. ferieuge for hver måneds beskæftigelse.

Optjeningsår og afholdelsesperiode for 6. ferieuge
6. ferieuge optjenes i et kalenderår og afholdes i perioden, der går fra den 1. maj til den 30. april, som følger nærmest efter kalenderåret.

Hovedferie og hovedferieperiode
Hovedferien udgør 3 uger og skal placeres i perioden den 1. maj til den 30. september.

Fastlæggelse af ferie
Fastlæggelse af ferieafholdelsen sker som hovedregel efter drøftelse mellem den ansatte og arbejdsgiveren. 3 af ferieugerne (hovedferien) skal som ud- gangspunkt holdes samlet i perioden 1. maj - 30. september (hovedferie- perioden). Med mindre andet er aftalt, skal arbejdsgiveren varsle afholdelse af hovedferien med 3 måneders varsel. Herudover skal arbejdsgiveren varsle afholdelse af øvrig ferie (ferie ud over 3 uger ekskl. 6. ferieuge) med 1 måneds varsel. 6. ferieuge afholdes efter den ansattes ønske, med mindre arbejdets udførelse hindrer dette.

Særlig feriegodtgørelse
Særlig feriegodtgørelse består af et ferietillæg på 1 %, som udbetales efter ferieaftalen, samt et forhøjet ferietillæg på 0,95 %, som udbetales efter Aftale om 6. ferieuge m.v. For nogle grupper er det forhøjede ferietillæg større, jf. bilag 1 til Aftale om 6. ferieuge m.v.

Feriegodtgørelse ved fratræden
Ansatte får ved fratræden feriegodtgørelse på 12,5 % af optjent ikke-afholdt ferie.

Løn under ferie
De allerfleste ansatte er månedslønnede og holder derfor ferie med løn. Ferielønnen er den sædvanlige løn på tidspunktet for ferieafholdelsen men beregnet i forhold til beskæftigelsesgraden på optjeningstidspunktet. Har man ændret beskæftigelsesgrad, siden ferien blev optjent, vil lønnen under ferien derfor blive reguleret tilsvarende.

Feriegodtgørelse under ferien
Ansatte kan vælge at holde ferie med en feriegodtgørelse på 12 % samt en forhøjet feriegodtgørelse på 0,45 % (for nogle grupper er godtgørelsen stør- re). Derudover holder en række grupper (yngre læger, timelønnede, prakti- kanter og studerende i lønnet praktik, budgetmæssigt ansatte) ferie med en feriegodtgørelse på 12,5 % samt en forhøjet feriegodtgørelse på 0,45 % (for nogle grupper er godtgørelsen større, jf. bilag 1 til Aftale om 6. ferieuge m.v.). 

Forskudsferie
Den ansatte og arbejdsgiver kan aftale, at den ansatte afholder betalt ferie på et tidspunkt, hvor ferien endnu ikke er optjent. Den afholdte ferie fradrages i den ferie, som den ansatte efterfølgende optjener. Bestemmelsen gælder kun ferieaftalen (1.-5. ferieuge).

Ferielukning
Der gælder særlige regler for afholdelse af ferie, hvis arbejdspladsen holder helt lukket i en periode. Arbejdsgiver skal i videst muligt omfang sikre, at den ansatte har betalt ferie til gode til ferielukningen. Hvis arbejdsgiver ikke sikrer dette, skal arbejdsgiver betale den ansattes løn under ferielukningen. Den ansatte har krav på forskudsferie ved ferielukning, hvis den ansatte har været ansat hele det foregående ferieår og ikke har haft mulighed for at optjene betalt ferie til de dage, hvor arbejdspladsen holder lukket.

Dage og timer
Ferie afholdes i dage, men optjenes og afregnes i timer. Optjening og afhold- else af ferie sker altid i forhold til den ansattes aktuelle beskæftigelsesgrad.