Socialt kapitel

Socialt kapitel

Kort om hovedbestemmelser i dag

Rammeaftalen om socialt kapitel danner rammerne for medarbejderinddragelse ved beskæftigelse af ledige og personer med nedsat arbejdsevne. Det gælder både overordnede drøftelser i kommunens/regionens øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg af den samlede indsats i kommunen og regionen, på arbejds- pladsniveau og konkrete bestemmelser om forhandling og aftaleindgåelse ved oprettelsen af job til ledige og personer med nedsat arbejdsevne.

De gældende rammeaftaler er begge fra  2015.

Der skal i kommunens/regionens øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg ske en generel og overordnet drøftelse og fastlæggelse af retningslinjer for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige. (Ledige i job med løntilskud og andre i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).

I lovgivningen er der fastlagt bestemmelser for medarbejderinddragelse i forbindelse med etablering af løntilskudsjob, virksomhedspraktik, herunder nytteindsats og fleksjob.

I rammeaftalen er der fastlagt supplerende bestemmelser om medarbejderinddragelse mv. ved etablering af løntilskudsjob for:

  • Dagpengeberettigede ledige,
  • Ledige der modtager kontant- eller integrationsydelse alene pga. ledighed,
  • Revalidender
  • Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der får førtidspension.

Ved etablering af løntilskudsjob for øvrige målgrupper - fx sygedagpenge- modtagere er bestemmelserne om medarbejderinddragelse mv. alene fastlagt i lovgivning.

I rammeaftalen er der desuden fastlagt bestemmelser om medarbejderinddragelse ved etablering af:

  • Virksomhedspraktik, herunder nytteindsats,
  • Fleksjob før 1. januar 2013 (gammel ordning)
  • Fleksjob efter 1. januar 2013 (ny ordning). Den nye fleksjobordning blev aftaledækket ved OK-15.

Der er desuden på begge områder udarbejdet et fælles forståelsespapir. Forståelsespapiret gælder i forhold til alle tilbud under lov om aktiv beskæftigelse, hvor jobcentret indhenter skriftlige tilkendegivelser (blanketter), hvori det af lovgivningen fremgår, at en medarbejderrepræsentant skal medunderskrive (løntilskudsjob og virksomhedspraktik, herunder nytteindsats). Med forståelsespapiret er det nu tydeliggjort, at det er TR og i sidste instans en medarbejder indenfor overenskomstområdet på den pågældende arbejdsplads, der skal underskrive blanketten til jobcenteret.

Aftalen giver også mulighed for at oprette aftalebaserede job på særlige vilkår uden løntilskud. Ansættelse i aftalebaserede jobs er betinget af, at der opnås enighed om løn- og ansættelsesvilkår mellem arbejdsgiveren og (lokale) repræsentanter fra den forhandlingsberettigede organisation.

For at give de lokale parter et overblik over de forskellige ordninger og målgrupper, herunder bestemmelser om medarbejderinddragelse, løn- og ansættelsesforhold, merbeskæftigelseskrav mv., samt for at give inspiration til fastlæggelse af retningslinjer i samarbejdsorganer mv., er der til rammeaftalen udarbejdet en række bilag.

Bemærkninger
På enkelte overenskomstområder er der indgået organisationsaftaler med supplerende bestemmelser om vilkår for ansatte i fleksjob.