Integration

Integrations- og oplæringsstillinger

Kort om hovedbestemmelser i dag

Med aftalen på det kommunale og regionale arbejdsmarked fulgtes konkret op på den integrationsaftale, der blev indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter i 2002.

De gældende aftaler er begge fra 2015.

Ny stillingskategori - integrations- og oplæringsstillinger
Der er med aftalen skabt en ny stillingskategori - integrations- og oplæringsstillinger. Det særlige ved stillings- kategorien er, at grupper med manglende sprogkundskaber og/eller manglende faglige kompetencer får en mulighed for at blive ansat i et ordinært job, hvor der i op til et år indgår et oplærings- og opkvalificeringsforløb i mindst 20 % af arbejdstiden.

Personer, der ansættes i en integrations- og oplæringsstilling, vil således ikke umiddelbart have de nødvendige kvalifikationer til at bestride en stilling fuldt ud, men forudsættes efter ansættelse og oplæring i en periode på op til et år at have de nødvendige forudsætninger herfor.

Den ansatte aflønnes i integrations- og oplæringsstillingen med overenskomstmæssig begyndelsesløn for den tid, der arbejdes, det vil sige i 80 % af den aftalte ugentlige arbejdstid.

Når oplæringsperioden er udløbet, fortsætter den ansatte i stillingen, idet aflønningen herefter vil ske i forhold til den ansattes faktiske beskæftigelsesgrad. Der er således ikke tale om en tidsbegrænset stilling.

Aftalens hovedelementer
Aftalen indeholder følgende hovedelementer:

  • En person omfattet af aftalen ansættes i en ordinær stilling. Der er ikke knyttet et merbeskæftigelses- krav til stillingen.
  • Aftale om etablering af integrations- og oplæringsstillinger, herunder den konkrete ansættelse, indgås mellem regionen/kommunen og (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation.
  • Arbejdstiden udgør 37 timer ugentligt. Der kan etableres deltidsansættelse på mindst 30 timer ugentligt.
  • Der er en forpligtelse til oplæring og opkvalificering i gennemsnitlig mindst 20 % af arbejdstiden.
  • Den ansatte aflønnes med overenskomstmæssig begyndelsesløn for den tid, der arbejdes, det vil sige i 80 % af den aftalte ugentlige arbejdstid. Begyndelseslønnen omfatter eventuelle centralt aftalte tillæg og eventuelle tillæg efter lokale forhåndsaftaler.
  • For ansættelsesforholdet gælder i øvrigt bestemmelserne i den relevante overenskomst eller organisa-tionsaftale mv.
  • Der udarbejdes ved ansættelsen en udviklingsplan, der beskriver arbejdsfunktioner, arbejdsområde og opgaver for oplæringsforløbet. Udviklingsplanen drøftes mellem regionen/kommunen og (lokale) repræ- sentanter for den forhandlingsberettigede organisation. Senest efter 6 måneders ansættelse skal der følges op på udviklingsplanen.
  • Det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg kan drøfte rammer og principper for oplær-ingsforløbene eventuelt med henblik på fastlæggelse af generelle retningslinjer.

Deltid
Efter deltidsloven § 4a har en lønmodtager og en arbejdsgiver ret til under ansættelsen at aftale deltidsansæt- telse, uanset direkte eller indirekte hindringer herfor i kollektiv overenskomst. Uanset om lønmodtageren og arbejdsgiveren efterfølgende aftaler en yderligere nedsættelse af beskæftigelsesgraden, er tiden til oplæring og opkvalificering imidlertid låst på minimum 6 timer om ugen i gennemsnit, mens lønnen fortsat udgør, hvad der svarer til 80 % af den aftalte ugentlige arbejdstid (hvis fx 25 timer, så løn 80 % heraf, det vil sige 20 timer, uagtet at oplæringstiden er 6 timer og derfor udgør mere end 20 %).

Bemærkning
Integrations- og oplæringsstillingerne skal ses som et supplement til de eksisterende muligheder i beskæftig- elseslovgivningen (ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik mv.).