Trivsel, sundhed, stress, vold/mobning/chikane og sygefravær mv.

Trivsel i kommuner og regioner

Kort om hovedbestemmelser i dag

Aftalerne med KL og Danske Regioner har til formål at:

  • skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen
  • styrke grundlaget for kommunerne og regionernes forebyggelses- og fastholdelsesindsats
  • skabe grundlag for at nedbringe sygefraværet

Aftalerne omhandler bl.a. trivselsmålinger, sundhedsfremme, sygefravær og indsats mod vold, mobning og chikane.

De gældende aftaler er begge fra 2015.

Kommunen/regionen skal mindst hvert 3. år gennemføre en måling af medarbejdernes tilfredshed og trivsel, herunder af det psykiske arbejdsmiljø. Det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg aftaler retningslinjer for indhold og opfølgning på målingerne (kan fraviges).

Det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg skal aftale retningslinjer om sundhed og disse skal indeholde konkrete sundhedsfremmeinitiativer, fx tilbud om psykologhjælp, fysioterapi og massage (kan fraviges).

Medarbejdere med længerevarende sygefravær har ret til en sygefraværssamtale med nærmeste leder. Fokus for samtalen er fastholdelse. Lederen skal tage initiativ til gennemførelsen af samtalen. Det er præciseret, at sygefravær af mere end 4 ugers varighed normalt er at betragte som længerevarende sygefravær. Der skal aftales en handleplan, hvis arbejdet ikke kan genoptages på normale vilkår.

Derudover skal institutionsledelsen årligt fremlægge en institutionsbaseret sygefraværsstatistik for det lokale medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg. Det lokale medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg aftaler retningslinjer for fremlæggelsen samt opfølgning på sygefravær i institutionen (kan fraviges).

Det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg medvirker til at aftale retningslinjer mod vold, mobning og chikane, og har til opgave at revidere og overvåge de vedtagne retningslinjer. Retningslinjerne omfatter også vold fra 3. person, dvs. fra klienter, borgere, patienter og elever mv.

Bemærkning:
Aftalerne med henholdsvis KL og RLTN er stort set identiske. Dog er der bl.a. i aftalen med RLTN indsat to paragraffer om henholdsvis indflydelse på egne opgaver (§ 4) og natarbejde (§ 5).