Trivsel, sundhed, stress, vold/mobning/chikane og sygefravær mv.

Trivsel i kommuner og regioner

Kort om hovedbestemmelser i dag

Aftalerne med KL og Danske Regioner har til formål at:

  • skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og sundhed på arbejdspladsen
  • styrke grundlaget for kommunerne og regionernes forebyggelses- og fastholdelsesindsats
  • skabe grundlag for at nedbringe sygefraværet

Aftalerne omhandler bl.a. trivselsmålinger, sundhedsfremme, sygefravær og indsats mod vold, mobning og chikane.

De gældende aftaler er  fra 2015.

Kommunen/regionen skal mindst hvert 3. år gennemføre en måling af medarbejdernes tilfredshed, trivsel og  psykisk arbejdsmiljø. MED-Hovedudvalg  aftaler retningslinjer for indhold og opfølgning på målingerne (kan fraviges).

MED-Hovedudvalg  skal aftale retningslinjer om sundhed og disse skal inde- holde konkrete sundhedsfremmeinitiativer, fx tilbud om psykologhjælp, fysioterapi og massage (kan fraviges).

Medarbejdere med længerevarende sygefravær har ret til en sygefraværs- samtale med nærmeste leder. Formålet med samtalen er fastholdelse. Lederen skal tage initiativ til at afholde samtalen.  Sygefravær af mere end 4 ugers varighed betragtes normalt som længerevarende sygefravær. Der skal aftales en handleplan, hvis den ansatte ikke kan genoptage arbejdet på normale vilkår.

Ledelsen skal årligt fremlægge en institutionsbaseret sygefraværsstatistik for det lokale MED-udvalg. Det lokale medindflydelses- og medbestemmelses- udvalg aftaler retningslinjer for fremlæggelsen samt opfølgning på sygefravær i institutionen (kan fraviges).

Der skal i MED-udvalg aftales retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for forebyggelse og håndtering af problemer i tilknytning til arbejdsbetinget stress. Hvis MED-udvalget ikke varetager arbejdsmiljø- arbejdet skal indsatsen koordineres med arbejdsmiljøorganisationen.

MED-Hovedudvalg medvirker til at aftale retningslinjer mod vold, mobning og chikane, og har til opgave at revidere og overvåge de vedtagne retningslinjer. Retningslinjerne omfatter også vold fra 3. person, dvs. fra klienter, borgere, patienter og elever mv.

Bemærkning:
Aftalerne med henholdsvis KL og RLTN er stort set identiske. Dog er der bl.a. i aftalen med RLTN indsat to paragraffer om henholdsvis indflydelse på egne opgaver (§ 4) og natarbejde (§ 5).

Kommunerne har ifølge sundhedsloven §119 en opgave i at fremme sundhed for borgere i øvrigt. Det betyder, at kommuner råder over ekspertise og faciliteter (fx forebyggelseskonsulenter, forebyggelses- og træningscentre), der kan inddrages i arbejdet med fremme af sundhed og trivsel på de enkelte arbejdspladser.