Tele- og hjemmearbejde

Tele- og hjemmearbejde

Kort om hovedbestemmelser i dag

Rammeaftalen giver mulighed for at indgå frivillige og individuelle aftaler om at arbejde hjemme med arbejds- opgaver, der normalt varetages fra arbejdspladsen. For at indgå en individuel aftale mellem den enkelte arbejdsgiver og ansatte om tele- og hjemmearbejde, skal der forudgående indgås aftale mellem den lokale arbejdsgiver og (lokale) repræsentanter for de(n) forhandlingsberettigede organisation(er). Dermed er der i realiteten to aftaleniveauer i tilblivelsen af lokale aftaler.

Frivilligheden indebærer også, at den pågældende person, som har indgået aftale om tele- og hjemmearbejde, har mulighed for at udtræde af ordningen. Tele- og hjemmearbejde kan ikke gøres til en betingelse for ansæt- telse af nye medarbejdere, ligesom det ikke kan betinge en videreførelse af ansættelsesforholdet for allerede ansatte, at de påtager sig tele- og hjemmearbejde.

De gældende rammeaftaler er begge fra 2015.

Tele- og hjemmearbejde er defineret som arbejde, der udføres på afstand af den normale arbejdsplads ved hjælp af PC eller lignende, som er stillet til rådighed af arbejdsgiveren. Arbejdet skal have en tilbagevendende karakter for at være omfattet af aftalen. Derudover kan tele- og hjemmearbejde kun finde sted i en del af den aftalte arbejdstid. Tele- og hjemmearbejde er omfattet af sædvanlige overenskomst- og aftalevilkår.

Ansatte, som har indgået aftale om tele- og hjemmearbejde, følger de sædvanlige arbejdstidsregler. Dog er der efter aftale mellem kommunen/regionen og (lokale) repræsentanter for vedkommende forhandlingsberettigede organisation mulighed for at fravige, fx regler om flex- og fixtid samt regler for mer- og overarbejde.

Den lokale aftale kan erstatte aftalen om tele- og hjemmearbejde.

Ved aftaleindgåelsen fastsættes bl.a. opsigelsesbestemmelser, og herunder evt. den lokale aftales varighed/ gyldighedsperiode. Ved aftalens ophør har den ansatte ret til at vende tilbage til samme eller en tilsvarende stilling.

I tillæg til rammeaftalen er udformet en vejledning, som bl.a. præciserer hvilke elementer den lokale aftale bør omfatte. Vejledningens beskrivelse af lovgivningsmæssige forhold mv. er ajourført i 2007 (KL) og 2008 (RLTN).