AUA, PUF mv.

Udviklingsmæssige aktiviteter

Kort om hovedbestemmelser i dag

Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter på KL´s område har til formål at styrke den samlede indsats og koordinering af parternes udviklings-aktiviteter, herunder udvikling af kerneopgaven og personalepolitik, samt udvikling af overenskomster og aftaler.

Aftalen om udviklingsmæssige aktiviteter på RLTN's område har til formål at understøtte og bidrage til at finansiere aktiviteter, som parterne i fællesskab opnår enighed om at gennemføre.

Aftalen omfatter bestemmelser om styring og principper for midlernes anvendelse, og angiver følgende hovedaktiviteter og indsatsområder:

Der er indgået en AUA-aftale med både KL og RLTN.

Politisk møde - KL
Parterne er enige om at mødes og drøfte udviklingsmæssige tendenser og større samfundsmæssige udfordringer, som påvirker det kommunale arbejdsmarked

Udviklingspolitisk dialog - RLTN
Parterne er enige om, at dialog, herunder politisk dialog, er vigtig for et fortsat konstruktivt samarbejde. Parterne kan efter behov arrangerer møder, konferencer m.v. til understøttelse af den politisk dialog.

FREMFÆRD - KL
Formålet med FREMFÆRD er at fokusere samarbejdet om at udvikle de kommunale kerneopgaver og effektiv opgaveløsning ved bl.a. at arbejde med

 • at styrke kvalitet og faglighed herunder strategisk kompetenceudvikling,
 • at fremme tillid, trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø i arbejdet med kerneopgaven,
 • at udvikle innovationskraft,
 • måleredskaber og evalueringskulturer,
 • at fremme godt lederskab,
 • at sætte borgeren i centrum,
 • at udvikle medarbejdernes indflydelse på eget arbejde.

FREMFÆRD består af fem faglige ekspertområder samt en bestyrelse. Jf. beskrivelsen af FREMFÆRD.

Aktiviteter - RLTN
Aftalen finansierer aktiviteter, som parterne i fællesskab bliver enige om. Indgåelse af aftale om aktiviteter kan ske såvel mellem Forhandlings-fællesskabet og RLTN som mellem RLTN og enkelte organisationer. Mellem Forhandlingsfællesskabet og RLTN er der bl.a. aftalt en større indsats om "Et godt arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser", "Projekt om seniorpolitik og seniorpolitiske tiltag" samt et projekt om ”Fuldtid”.

Råd og udvalg
Formålet er at sikre parterne indflydelse på erhvervs- og AMU-uddannelserne. Repræsentationen i Råd, Nævn og Udvalg betyder, at de offentlige parter bliver hørt i erhvervsuddannelsessystemet, og medvirker til, at parternes behov for indflydelse på uddannelsesbehovet på det offentlige arbejds-marked imødekommes, og at strukturen for uddannelserne matcher det offentlige arbejdsmarkeds behov.

Viden på Tværs (VPT.dk) - KL
Vpt.dk henvender sig til kommunale med-arbejdere, ledere, arbejdsmiljø-repræsentanter og tillidsrepræsentanter, som dagligt og med stort engagement udvikler deres arbejdspladser og arbejdsopgaver. Fremover vil den målgruppe kunne få nyheder, værktøjer og inspiration fra forskellige arbejdspladser og fagområder samt fra det personalepolitiske område.

Vpt.dk er bygget op omkring fem kommunale fagområder: ældre og sundhed, børn og unge, borgere med særlige behov, borgerservice, beskæftigelse, kultur og teknik samt personalepolitiske emner.

Vpt.dk vil blive opdateret dagligt og bringe historier via opsøgende journalistik, ugentlige nyhedsbreve og være at finde på Facebook, LinkedIn og Twitter.

Indholdet på vpt.dk kommer blandt andet fra projekter og aktiviteter som gennemføres af parterne i fællesskab fx Fremfærdprojekter, projekter mellem KL og organisationerne og projekter mellem KL og Forhandlingsfællesskabet, herunder Samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne (SPARK) og Parternes UddannelsesFællesskab (PUF).

Lederweb
Formålet med den fælles hjemmeside, "Lederweb", er at styrke lederne i kommuner og amter, at hjælpe lederne med at blive bedre ledere, at give lederne redskaber til at løse praktiske problemer i lederjobbet, at markedsføre god offentlig ledelse samt at dele og nyttiggøre viden om ledelse.

Væksthus for ledelse
Væksthus for ledelse ledes af en bestyrelse med repræsentanter for parterne.

Formålet med væksthus for ledelse er:

 • at systematisere og målrette dialogen med ledelse af kommunerne og regionerne, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,
 • at skabe et forum for drøftelse af fremtidens arbejdsplads og arbejdsformer,
 • at etablere et udviklingsspor, som parallelt med forhandlingssporet kan udvikle (sam)arbejdsformerne i kommunerne/regionerne,
 • at etablere konkrete forsøgs- og udviklingsprojekter, der afprøver nye ledelses- og samarbejdsformer,
 • at formidle og synliggøre parternes arbejde med ledelse.

Overenskomstprojekter, herunder konkret aftalte fælles projekter
Af aftalen fremgår en række konkret aftalte projekter. En oplistning af organisations-projekterne er udarbejdet og fremgår af bilag G-2 (KL) og bilag D (RLTN). Endvidere fremgår de fælles partsprojekter mellem Forhandlingsfællesskabet og KL.

Økonomi:
Der er ved OK-21 videreført 0,031% af løn-summen på KL-området og RLTN-området uden afsættelse af nye midler. Den samlede økonomi og fordelingen til de forskellige formål fremgår af aftalernes bilag G-1 (KL) og bilag E (RLTN).

Gældende aftaler er indgået ved OK-21.