Tryghedspuljen

Aftale om Tryghedspuljen - KL området

Kort om hovedbestemmelser i dag

Baggrunden for Tryghedspuljen er at yde en ekstra indsats, når kommunale medarbejdere indenfor overens- komstgrupperne i OAO (overenskomstgrupperne i OAO består af følgende: Blik- og Rør, Dansk El-forbund, Dansk Jernbaneforbund, Dansk Metal, Dansk Socialrådgiverforening, 3F, HK Kommunal, Malerforbundet, Serviceforbundet, Socialpædagogerne og Teknisk Landsforbund), Sundhedskartellet (de forhandlingsberet- tigede organisationer i Sundhedskartellet på KL's område: Dansk Sygeplejeråd, Danske Tandplejere, Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen, Farmakonomforeningen, Jordemoderforeningen og Kost & Ernær- ingsforbundet), FOA, BUPL og Forhandlingskartellet (Forhandlingskartellet består af følgende organisationer: Dansk Formands Forening, Dansk Musiker Forbund, Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører, Det Offentlige Beredskabs Landsforbund, Frederiksberg Kommunalforening, Gentofte Kommunalforening, HI - Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur- og Fritidssektoren, Konstruktørforeningen, Maskinmestrenes Forening, Kort- og Landmålingsteknikernes Forening og Søfartens Ledere) afskediges, som følge af stram kommunal økonomi.

Tryghedspuljens fokus er den enkelte medarbejder som afskediges og derfor rettes indsatsen mod de enkelte arbejdspladser i kommunen.

I overenskomstperioden 2018-2021 afsættes der midler til tryghedsforanstaltninger for afskedigede ansatte indenfor overenskomstgrupperne i de omfattede organisationer. De afsatte midler er midlertidige, og skal finansiere et supplement til de aktiviteter, som i øvrigt finder sted i kommunerne.

Der kan søges om midler fra Tryghedspuljen fra 1. april 2018. Medarbejdere, der er opsagt, men endnu ikke er fratrådt, kan søge midler fra Tryghedspuljen.

Der kan søges midler til aktiviteter for månedslønnede varigt kommunalt ansatte, som er blevet afskediget som følge af budgetbesparelser, organisationsændringer, lukning af institutioner/nedlæggelse af arbejdspladser, og kapacitetsmæssige besparelser.

Puljen omfatter alene ansatte, som endnu ikke er fratrådt og herunder afskedigede, der fritstilles i opsigelsesperioden.

Der kan søges midler fra Tryghedspuljen til finansiering af følgende eksterne aktiviteter:

  • Kompetenceudvikling og efteruddannelse.
  • Karrieresparring og - afklaring, realkompetencevurdering
  • Individuel rådgivning ift. personlige og arbejdsmæssige udfordringer, som opstår med baggrund i afskedigelsen.

Der er frihed med sædvanlig løn til deltagelse i aktiviteterne. Tryghedspuljen kan ikke anvendes til vikarudgifter og lignende eller til finansiering af kriseberedskab.