Barselsaftale, familiepolitik mv.

Fravær af familiemæssige årsager

 

Kort om hovedbestemmelser i dag

Aftalen om fravær af familiemæssige årsager indeholder bestemmelser om følgende 4 hovedemner:

1. Behandling af barnløshed, graviditetsundersøgelser og graviditetsorlov
2. Barsels- og adoptionsorlov
3. Omsorgsdage
4. Tjenestefrihed af tvingende familiemæssige årsager

Bestemmelserne vedrørende pkt. 1, 2 og 4 hviler i hovedtræk på lovbestemmelser.

Følgende centrale bestemmelser gælder i forhold til ovenstående 4 hovedemner:

Behandling af barnløshed, graviditetsundersøgelser og graviditetsorlov
En ansat har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 8 uger til fødslen. Bestemmelserne her er en udvidelse i forhold til barselsloven, hvor der alene gives ret til fravær 4 uger før forventet fødsel.

Den ansatte har endvidere ret til fravær med sædvanlig løn på grund af graviditet tidligere end 8 uger før forventet fødsel, hvis en række betingelser efter barselsloven er opfyldt - fx hvis graviditeten efter en lægelig bedømmelse har et sygeligt forløb, som vil medføre en risiko for fosteret eller moderen, eller hvis arbejdets særlige karakter medfører en risiko for fosteret.

En ansat har endvidere ret til lønnet fravær ved graviditetsundersøgelser. Desuden har den ansatte ret til fravær med sædvanlig løn på grund af undersøgelser og behandling for barnløshed, som skyldes sygelige forhold.

Bestemmelserne gælder ansatte, der har ret til løn under sygdom.

Barsels- og adoptionsorlov
Fra og med 1. oktober 2005 indbetales maksimalt svarende til 22 ugers pensionsbidrag for overenskomst- ansatte og optjening af pensionsalder for tjenestemænd i den ulønnede del af dagpengeperioden under barsel- og adoptionsorlov. Fra og med 1. april 2015 kan der maksimalt indbetales pensionsbidrag/optjenes pensions- alder, der svarer til 20 ugers orlov.

Den ansatte optjener ret til betalt ferie efter ferieaftalen, når der indbetales pensionsbidrag/optjenes pensions- alder i den ulønnede del af dagpengeperioden.

Ved OK-15 blev det aftalt, at farens ret til 6 ugers forældreorlov udvides med én uge, så faren har ret til 7 ugers øremærket forældreorlov med løn. Dette omfatter også medmødre og adoptanter. Efter barnets 14. uge har moren således ret til 6 ugers fravær med løn. Faren har ret til 7 ugers fravær med løn. Retten til løn bortfalder, hvis den reserverede orlov ikke anvendes. Herudover har faren og moren tilsammen yderligere ret til 6 ugers barselsorlov med løn.

I nedenstående skema er opsummeret bestemmelserne om fraværsret, løndækning, pension og dagpenge- refusion mv. Reglerne om adoptionsorlov er stort set identiske hermed.

  

Samlet barselsorlov - begge forældre tilsammen

Før fødsel Mor

Efter fødsel Mor

Efter fødsel
Far/medmor

Efter fødsel Fælles

Fraværsret

8 uger før, op til 78 (108) uger efter fødsel, hvis begge forældre bruger hele fraværsretten (forlænger orloven) 

8 uger

14 uger + op til 32 (40/46) uger

2 uger + op til 32 (40/46) uger

 

Løn

43 uger

 8 uger

14 uger
+ 6 uger

2 uger
+ 7 uger

6 uger efter barnets 14. uge 

Pension/
pensionsalder

Der indbetales pensionsbidrag/optjenes pensionsalder i den lønnede del af orloven samt i den ulønnede del af dagpengeperioden efter fødslen.

Dagpenge-

refusion

I perioder med sædvanlig løn modtager arbejdsgiveren dagpengene i refusion, dog ikke i perioden 8 til 4 uger før forventet fødsel. Moren har 4 ugers dagpengeret før fødslen og 14 ugers dagpengeret efter fødslen. Faren/medmoren har 2 ugers dagpengeret i de første 14 uger efter fødslen. Forældrene har tilsammen 32 ugers dagpengeret efter den 14. uge

Efter afholdelse af perioder med løn vil der, Hvis begge forældre er omfattet af aftalen, være 13  ugers fuld dagpengeret tilbage

*Tallene i parentes angiver uger ved forlængelse af orloven med enten 8 eller 14 uger. I alt kan der efter dagpengeloven ydes dagpenge til forældrene i 52 uger (4+14+2+32). Hvis dagpengeperioden forlænges, nedsættes dagpengene og lønnen forholdsmæssigt.

Bestemmelserne gælder ansatte, der har ret til løn under sygdom.

Omsorgsdage
Ved OK-95 aftaltes ret til omsorgsdage. Ordningen blev ændret ved OK-99, således at det nu gælder, at en ansat har ret til fravær med sædvanlig løn i 2 dage pr. kalenderår pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år - i alt 16 dage. Omsorgsdage gives i forhold til barnets alder, og der stilles ikke noget krav om, at barnet skal være født/modtaget i ansættelsesforholdet. Retten til fravær gælder begge forældre. Er begge forældre fx kommunalt ansatte har hver af forældrene ret til 2 omsorgsdage pr. barn pr. år.

Bestemmelserne gælder ansatte, der har ret til løn under sygdom.

Tjenestefrihed af tvingende familiemæssige årsager
Bestemmelserne omfatter ret til fravær med sædvanlig løn i følgende situationer:

  • Ved hospitalsindlæggelse af børn under 14 år i op til 10 arbejdsdage pr. barn inden for 12 på hinanden følgende måneder.
  • Ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år.
  • Ved pasning af døende i hjemmet.

Der er herudover ret til hel eller delvis tjenestefrihed uden løn i op til 1 år pr. barn ved pasning af børn med nedsat funktionsevne (der kan herudover aftales yderligere tjenestefrihed).

Endvidere er der ret til tjenestefrihed af kortere varighed, når tvingende årsager som sygdom eller ulykke i familien gør det påtrængende nødvendigt, at den ansatte er tilstede øjeblikkeligt. Hvorvidt tjenestefriheden ydes med eller uden løn afhænger af gældende overenskomster, aftaler og/eller praksis.

Fra 1. april 2019 er der endelig ret til tjenestefrihed i op til 1 år for regionalt ansatte, som indgår aftale om at mogtage et spædbarn i pleje i medfør af serviceloven.

 

Udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov

Kort om hovedbestemmelser i dag

Aftalen blev indgået ved OK-05, og indebar, at der den 1. januar 2007 skulle etableres en barselsudlignings- ordning i de enkelte kommuner og regioner.

Med etableringen af den obligatoriske barselsudligningsordning sikres, at lønudgifter til ansatte under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov udlignes mellem de enkelte arbejdspladser i kommunen og regionen. Ordningen sikrer på den måde, at budgettet ikke i sig selv kan blive kilde til diskrimination af unge kvinder i bl.a. ansættelsessituationen. Men også at de øvrige ansatte ikke belastes unødigt under barselsfravær.

Kort om hovedbestemmelser i dag

Ordningen sikrer, at arbejdspladserne i alle tilfælde modtager dagpengerefusion for ansatte på barsel enten fra bopælskommunen eller via udligningsordningen. Hertil kommer en yderligere refusion på enten

1) min. 80 % af forskellen mellem løn til den ansatte på orlov og dagpenge, eller

2) min. 80 % af forskellen mellem lønudgift til vikar og dagpenge.

Kommuner og regioner kan vælge mellem disse 2 refusionsordninger.