Åremål

Åremålsansættelse

Kort om hovedbestemmelser i dag

Rammeaftalerne om åremålsansættelse med henholdsvis KL og RLTN giver hjemmel til, at der mellem kom- munen og regionen og den forhandlingsberettigede organisation kan indgås en aftale om ansættelse af en person på åremål. Åremålsansættelse kan ske på tjenestemandsvilkår eller på overenskomstvilkår.

Rammeaftalerne indeholder blandt andet bestemmelser om

  • Åremålsperiodens længde
  • Åremålstillæg
  • Fratrædelsesbeløb
  • Pensionsvilkår
  • Afskedigelse

Åremålsperiodens længde
Åremålsansættelse skal ske for mindst 3 og højst 6 år. Åremålsansættelser kan forlænges på uændrede vilkår og uden stillingsopslag. Forlængelser skal være på mindst 6 måneder. Den samlede ansættelse på åremål kan maksimalt være 9 år. Genansættelse i åremålsstillingen kan kun ske efter fornyet opslag.

Åremålstillæg
Under en åremålsansættelse ydes et åremålstillæg. Tillægget ydes til den løn, der er aftalt for stillingen ved varig ansættelse. Tillæggets størrelse aftales i hvert enkelt tilfælde med den forhandlingsberettigede organisa- tion. For tjenestemænd optjenes supplerende pension af åremålstillægget. Den supplerende pension beregnes med en procent af åremålstillægget svarende til pensionsprocenten for den parallelle overenskomst-gruppe, dog mindst 15,79 % af åremålstillægget. For åremålsansatte på overenskomstvilkår betales bidrag til pension af åremålstillægget efter de regler, der ville være gældende, hvis stillingen var besat uden tidsbegrænsning.

Fratrædelsesbeløb
Der udbetales ved åremålets udløb et fratrædelsesbeløb. Fratrædelsesbeløbet udgør 3 måneders løn i åremålsstillingen samt yderligere 1 måneds løn for hvert fulde års åremålsansættelse.

Ved OK-18 blev det aftalt, at fratrædelsesbeløbet udgør 1 måneds løn for hvert fulde års åremålsansættelse. Denne ændring gælder i kommunerne for nyansættelser på åremål, hvor tiltrædelse sker den 1. august 2018 eller senere. I regionerne gælder ændringen for nyansættelser på åremål, hvor tiltrædelse sker den 1. april 2019 eller senere.

Der udbetales ikke fratrædelsesbeløb ved ansøgt afsked, når der er givet tilsagn om en tilbagegangsstilling (tjenestemænd), og når der sker varig ansættelse i åremålsstillingen eller i en anden tjenestemandsstilling, der er aflønnet indtil 2 løntrin under åremålsstillingen.

Ved OK-15 blev det aftalt, at der heller ikke udbetales fratrædelsesbeløb, når der sker genansættelse på åremålsvilkår i samme stilling. Denne regel gælder for nyansættelser på åremål, hvor tiltrædelse sker den 1. juni 2015 eller senere.

Ved OK-18 blev det aftalt, at der endvidere ikke udbetales fratrædelsesbeløb ved forlængelse af åremåls- ansættelsen i samme stilling. For aftaler om forlængelse af åremålsansættelse i samme stilling, som er indgået inden den 1. august 2018 (kommunerne)/ 1. april 2019 (regionerne) er der dog mulighed for at aftale, at en del af det samlede fratrædelsesbeløb udbetales ved forlængelsen.

Ved indgåelse af åremålsaftalen kan det aftales, at der som led i fratrædelsesvilkårene ved uansøgt afsked på grund af sygdom skal ydes et fratrædelsesbeløb.

Ved diskretionær afskedigelse inden for det første år af åremålsperioden udbetales et fratrædelsesbeløb på 3 måneders løn forhøjet med en måneds løn for hvert år, åremålsansættelsen var aftalt til at vare.

Pensionsvilkår
For tjenestemænd gælder, at åremålsansættelsen medregnes i pensionsalderen. For så vidt angår åremåls- aftaler for overenskomstansatte, der er indgået den 1. april 2005 eller senere, indbetales der pensionsbidrag af åremålstillægget.

Ved OK-13 blev det aftalt med KL og RLTN, at en tidligere åremålsansat tjenestemand, der er ansat 1. januar 2007 eller senere, uanset ansættelsestiden kan få udbetalt egenpension fra den første i måneden efter, at den pågældende har nået pensionsudbetalingsalderen. Tidligere åremålsansatte tjenestemænd, der er ansat før 1. januar 2007, kan som hidtil få udbetalt egenpension fra den 1. i måneden efter det fyldte 60. år. Det er en forudsætning, at fratrædelsen ikke er sket under åremålsansættelsen af en af tjenestemanden tilregnelig årsag.

Afskedigelse
Åremålsansættelse er en tidsmæssigt afgrænset ansættelse, der ophører uden yderligere varsel ved åremålsperiodens udløb.

Uansøgt afsked af en åremålsansat tjenestemand kan ske på grund af sygdom, strafbart forhold eller tjeneste-forseelse.

Inden for det første år af åremålsperioden kan uansøgt afskedigelse dog ske af andre årsager. Afskedigelsen skal meddeles med en måneds varsel og således, at ansættelsesforholdet bringes til ophør senest på årsdagen for tiltrædelsen af åremålsstillingen.

I andre tilfælde end sygdom, strafbart forhold, tjenesteforseelse eller af andre årsager inden for det første år af åremålsperioden, kan uansøgt afskedigelse i øvrigt kun ske, hvis der indgås aftale om vilkårene for afskedigelsen med den forhandlingsberettigede organisation. Vilkårene kan aftales inden for en økonomisk ramme, der begrænses af åremålsansættelsens udløbsperiode, dog maksimalt svarende til 3 års løn. For åremålsansatte på overenskomstvilkår gælder tilsvarende regler vedrørende afskedigelse.

Ved OK-11 blev det dog aftalt med KL, at der i forbindelse med den enkelte åremålsaftales indgåelse kan aftales en alternativ model for gennemførelse af afsked i andre tilfælde end sygdom, strafbart forhold, tjenesteforseelse, eller af andre årsager inden for det første år af åremålsperioden.

Den alternative model indebærer, at der i rammeaftalen er givet mulighed for i forbindelse med den enkelte åremålsaftales indgåelse at aftale, at det skønsmæssige element ved diskretionær afskedigelse efter et års åremålsansættelse, erstattes af en fast regel, hvorefter der i stedet gives et opsigelsesvarsel og ydes et fast fratrædelsesbeløb, som afhænger af den resterende åremålsperiode efter udløbet af opsigelsesvarslet.

Såfremt der ikke indgås aftale herom ved åremålsaftalens indgåelse, skal der fortsat indgås aftale om vilkårene for en afskedigelse med den forhandlingsberettigede organisation.