Midlertidig tjeneste i højere stilling

Aftaler om funktionsvederlag

Kort om hovedbestemmelser i dag

Kort om hovedbestemmelser i dag

Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling (funktionsvederlag) indeholder bestemmelser om betaling til ansatte, der pålægges midlertidigt at gøre tjeneste i højere stilling og overtager alle de væsentlige arbejdsopgaver i den højere stilling. Aftalen gælder for tjenestemænd og for overenskomstansatte, for hvilke der henvises til aftalen i overenskomsten.

Der kan gives betaling efter 2 forskellige modeller:
1) Der aftales lokalt en funktionsløn for tjeneste i den højere stilling. Kan der ikke lokalt indgås en sådan aftale gives betaling efter model 2)
2) Der ydes et vederlag svarende til lønforskellen mellem den midlertidige stilling og pågældendes egen stilling (tilbagefaldsmodel).

For overenskomstansatte er funktionslønnen pensionsgivende. For tjeneste- mænd indbetales som udgangspunkt supplerende pension.

Der er aftalt en såkaldt "kommunaldirektørregel", hvorefter der i henhold til aftalens § 3 udbetales et funktionsvederlag for konstitution i kommunaldirek- tørstillinger. Funktionsvederlaget er pensionsgivende og evt. åremålstillæg reguleres med funktionsvederlaget. Der er ligeledes indført en tilsvarende "regions-direktørregel" i aftalen om midlertidig tjeneste i højere stilling på det regionale område.