Ansættelsesbreve

Ansættelsesbreve

Kort om hovedbestemmelser i dag
Aftalen om ansættelsesbreve blev indgået i 1993 og fastsætter blandt andet nærmere krav til indholdet af ansættelsesbrevene, frist for modtagelsen, påkravsregel samt behandling af tvister. Med vedtagelsen af aftalen blev EF-direktiv af 14. oktober 1991 implementeret på det (amts)kommunale arbejds- marked.

Aftalen om ansættelsesbreve omfatter ansatte, hvis ansættelsesforhold har en varighed på mindst en måned og derover, og hvis gennemsnitlige ugent- lige arbejdstid er 8 timer og derover.

Aftalen oplister de forhold, der som minimum skal være indeholdt i ansættel- sesbrevet. I en fælles bemærkning til bestemmelsen er det anført, at ansæt- telsesbrevet udover de oplistede forhold også kan indeholde andre bestem- melser Eksempelvis om sygdom, barsel, særlige tjenestetidsbestemmelser (fx aften-, nattetjeneste), prøveansættelse mv.

Aftalen fastslår, at ansættelsesbrevet skal være den ansatte i hænde ved stillingens tiltrædelse.

Såfremt den ansatte ikke har modtaget ansættelsesbrevet rettidigt, inde- holder aftalen særlige procedureregler.

Sager om manglende eller mangelfuldt ansættelsesbrev rejses i henhold til personaleorganisationens hovedaftale - eller hvis der ikke er indgået en hovedaftale - efter den pågældende overenskomsts bestemmelser om fortolkning henholdsvis brud.

Den godtgørelse, der kan tilkendes efter aftalen, svarer til den til enhver tid gældende godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.