Ansættelsesbreve

Ansættelsesbreve

Kort om hovedbestemmelser i dag
Aftalen om ansættelsesbreve blev indgået i 1993 og fastsætter blandt andet nærmere krav til indholdet af ansættelsesbrevene, frist for modtagelsen, påkravsregel samt behandling af tvister. Med vedtagelsen af aftalen blev EF-direktiv af 14. oktober 1991 implementeret på det (amts)kommunale arbejdsmarked.

Der er i november 1998 indgået et protokollat til aftalen, hvoraf det fremgår, at ansatte skal underrettes skriftligt om decentralt aftalte ændringer i lønforholdene efter overgang til ny løndannelse.

Aftalen om ansættelsesbreve indeholder bl.a. bestemmelser om:

Gyldigheds- og personområde

Omfattet af aftalen er ansatte, hvis ansættelsesforhold har en varighed på mindst en måned og derover, og hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 8 timer og derover.

Ansættelsesbrevets indhold

Aftalens oplistning af de forhold, som skal være indeholdt i ansættelsesbrevet, er udtrykkeligt anført som en minimumsbestemmelse. I en fælles bemærkning til bestemmelsen er det anført, at ansættelsesbrevet udover de oplistede forhold også kan indeholde andre bestemmelser.

Tidspunkt for modtagelse af ansættelsesbrevet

Aftalen fastslår, at ansættelsesbrevet skal være den ansatte i hænde ved stillingens tiltrædelse.

Påtale om manglende ansættelsesbrev

Aftalen indeholder særlige procedureregler, såfremt den ansatte ikke har modtaget et ansættelsesbrev inden for den frist, der er fastsat i aftalen. Sager rejses i henhold til personaleorganisationens hovedaftale - eller hvis der ikke er indgået en hovedaftale - efter den pågældende overenskomsts bestemmelser om fortolkning henholdsvis brud.

Ændringer ved OK-08

Ved OK-08 blev godtgørelsesbestemmelsen omformuleret, således at det nu følger af bestemmelsen, at den godtgørelse, der kan tilkendes efter aftalen, svarer til den til enhver tid gældende godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.