Virksomhedsoverenskomster

Virksomhedsoverenskomster

Kort om hovedbestemmelser i dag

Rammeaftalen giver mulighed for lokalt at aftale en lokalt tilpasset overenskomst for en sektor, en institution eller et område.

Rammeaftalen indebærer, at en række centralt aftalte bestemmelser i Forhandlingsfællesskabets aftaler og i overenskomster kan fraviges i en virksomhedsoverenskomst. Inden overenskomsten kan træde i kraft, skal overenskomstparterne, den centrale arbejdsgiverpart og den forhandlingsberettigede organisation, godkende virksomhedsoverenskomsten.

Virksomhedsoverenskomsten kan opsiges til ophør med 6 måneders varsel, medmindre andet aftales, hvorefter de lokale parter overgår til de centralt aftalte regler.

I rammeaftalen er præciseret hvilke centrale aftaler, der lokalt kan fraviges og hvilke aftaler, der ikke kan fraviges.

Med rammeaftalen gives der blandt andet mulighed for lokalt at aftale ændringer i centrale overenskomsters/aftalers bestemmelser om løn og løndele, herunder grundløn, arbejdstidsbestemmelser, fravær på grund af barns 1. og 2. sygedag, adgang til tjenestefrihed med/uden løn, ændret betaling for skæve tidspunkter mv. Desuden kan der indgås aftaler, der indebærer en indskrænkning og/eller en udvidelse af aftaleretten.

I en virksomhedsoverenskomst kan dog bl.a. ikke fraviges aftaler, der implementerer lovgivning og EU-direktiver, samt bestemmelser vedrørende pension og lønregulering. Desuden kan hovedaftaler og konflikt-løsningssystemer, tjenestemandsvedtægter mv., samt rammeaftale om socialt kapitel og rammeaftaler om åremålsansættelse ikke fraviges.

Som bilag til rammeaftalen har parterne udarbejdet en fælles vejledning. Vejledningen indeholder en række uddybende forklaringer til aftalens bestemmelser, nogle gode råd i forbindelse med anvendelsen af virksomhedsoverenskomster, og et forslag til en aftaleskabelon, som kan anvendes, når der indgås en virksomhedsoverenskomst.