Beskæftigelsesanciennitet

Beskæftigelsesanciennitet

Kort om hovedbestemmelser i dag

De gældende aftaler med henholdsvis KL og RLTN er begge fra 2015.

Aftalen gælder, hvor der i lønmæssig sammenhæng er tillagt en forudgående periodes erfaring, beskæftigelse eller ansættelse mv., med mindre der i de enkelte overenskomster eller aftaler er fastsat særlige regler. Det gælder dog, at kommunen/regionen uopfordret eller på anmodning fra den ansatte ved fratræden skal udlevere dokumentation for ansættelsen/ancienniteten.

Den hidtidige 8-timers grænse i aftalen om beskæftigelsesanciennitet blev fjernet i 2014. Det skyldes, at EU-Kommissionen jf. åbningsskrivelse nr. 2011/4080 fandt, at Danmark har tilsidesat de forpligtelser, der påhviler i henhold til deltidsdirektivet,

Desuden er der som følge af afgørelse i faglig voldgift om timelønnedes adgang til at optjene fuld beskæftig-elsesanciennitet foretaget tilpasninger af aftalen, således at der alene optjenes fuld beskæftigelsesanciennitet ved beskæftigelse på mere end 1 måned.

Bemærkninger
For ansatte efter løntrinssystemet, der ikke er omfattet af aftale om lokal løndannelse finder aftale af 3. juli 1989 om lønanciennitet mv. for (amts)kommunalt ansatte med aflønning efter tjenestemandslønsystemet dog fortsat anvendelse.