Elever

Aflønning af elever

Hovedbestemmelser i dag

 Aftale for EGU-elever med kommunal/regional praktikaftale                                                                               Aftalen omfatter unge, der ansættes med en praktikaftale i medfør af lovbekendtgørelse nr. 987 af 16. august 2010 om erhvervsgrunduddannelse mv. Aftalen handler om praktikvilkår, herunder lønforhold, arbejdstid, ferie, sygdom og barselsregler.

Aftale om lønforholdene for visse elever                                                                                                            Aftalen fastsætter, at lønnen til erhvervsfaglige elever under 18 år ikke må være mindre end lønnen til EGU-elever med regional praktikaftale. Det fremgår af aftalen, hvilke erhvervsfaglige elever under 18 år, der om-fattes af aftalen. Lønnen for EGU-elever reguleres i øvrigt efter aftale om lønninger for ansatte i kommuner/re-gioner.

På KL-området ophæves aftalen om lønforhold for visse elever pr. 1. april 2018, idet det indskrives i lønjuste-ringsaftalen at lønnen til erhvervsuddannelseselever ikke må være mindre end lønnen til EGU-elever med kommunal praktikaftale.

Aftale om befordringsgodtgørelse til elever                                                                                                        Aftalen fastsætter betingelserne for, at elever kan få dækket deres udgifter til transport til og fra skole.

Ifølge aftalens punkt 5 reguleres kilometergodtgørelsen for elever, som anvender eget transportmiddel, i takt med Arbejdsmarkedsstyrelsens regulering af befordringstilskud til beskæftigede deltagere ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelserne.