Vejledning om organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet

17. december 1999
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.04.08-26
AHN
Lokalnr.: 205
17. december 1999

 

Vedr.: Vejledning om organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet

KTO har i samarbejde med Kommunernes Landsforening udarbejdet vedlagte vejledning om organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet.

Vejledningen er affødt af, at KL og KTO har konstateret, at Forhandlingsorganet i en række af de kommuner, der har indgået en lokalaftale, ikke har været tilstrækkelig opmærksomme på de krav, bekendtgørelse nr. 739 af 22. september 1997 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde stiller til en lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse, som indebærer en anden organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet end den traditionelle.

KL og KTO har derfor besluttet at udarbejde denne vejledning for at uddybe og konkretisere de regler, der regulerer området. Vejledningen indeholder således en gennemgang af bekendtgørelsens §§43-45 punkt for punkt. Vejledningen indeholder endvidere referencer til MED-rammeaftalens bestemmelser, hvor dette er relevant. Endelig indeholder vejledningen eksempler hentet fra konkrete lokalaftaler om medindflydelse og medbestemmelse.

Vejledningen er tænkt som en hjælp til Forhandlingsorganet til brug for overvejelser omkring og udmøntning af en anden sikkerhedsorganisation end den traditionelle. Vejledningen er desuden tænkt som en checkliste for Hovedudvalget i de kommuner, der allerede har indgået en lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse.

Vejledningen har været forelagt Arbejdstilsynet og er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets fortolkning af ovennævnte bekendtgørelse.

Disse brev vedlægges til orientering.

Brev til hovedudvalg

Brev til forhandlingsorgan

Forhandlingsorganet / Hovedudvalget i de enkelte kommuner vil fra KL modtage et særskilt brev herom samt 15 eksemplarer af vejledningen til brug for deres videre arbejde.

Det bemærkes, at Amtsrådsforeningen ikke har medvirket ved udarbejdelsen af vejledningen. Den udsendes derfor ikke direkte til forhandlingsorganerne / hovedudvalgene på Amtsrådsforeningens område. Medlemmer af forhandlingsorganerne/hovedudvalgene i amterne vil således alene blive gjort bekendt med vejledningen i det omfang KTO's medlemsorganisationer udsender den til sine egne medlemmer på området.

Vejledningen udsendes gratis til organisationerne i det samme antal, som tidligere er blevet anvendt ved pjecen om MED-uddannelserne. Oversigt herover vedlægges til orientering.

Yderligere eksemplarer kan - så længe oplag haves - rekvireres ved henvendelse til KTO's sekretariat, tlf. 3311 9700 / e-mail jj@kto.dk mod et administrationsgebyr på 25 kr. plus porto pr. forsendelse.


Med venlig hilsen 

Signe Friberg Nielsen
Allan Hauge Nielsen

Pjecen i PDF-format

Pjecen i RTF-format, forord

Pjecen i RTF-format, tekst

Pjecen i RTF-format, bilag

Arbejdsministeriets bekendtgørelser nr. 739 af 22/9-1997, 383 af 22/6-1998, 458 af 14/6-1999, 867 af 13/10-1994 samt nr. 1017 af 17/12-1997 kan findes på Arbejdstilsynets hjemmeside: www.arbejdstilsynet.dk, Bekendtgørelserne findes også i "Pjecen i PDF-format", på denne side.