Ferieaftale pr. 1. januar 2001

21. december 2000
Organisationsudsendelse 

 

Til KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.10.01-02heb
Lokalnr.: 307
21. december 2000

 

Vedr.: Ny ferieaftale pr. 1. januar 2001

Hoslagt fremsendes til orientering Aftale pr. 1. januar 2001 om ferie for personale ansat i kommuner og amter, efter at denne er underskrevet af KTO. Aftalen er ved at blive underskrevet af de (amts)kommunale arbejdsgivere. Den fuldt underskrevne aftale vil senere blive fremsendt til medlemsorganisationerne. Endvidere fremsendes til orientering kopi af Kommunernes Landsforenings følgebrev til aftalen.

Baggrunden for den nye aftale er, at den nye ferielov indeholder en række ufravigelige bestemmelser, hvorfor det har været nødvendigt at ændre ferieaftalen på en række punkter, så den ikke er i strid med den nye ferielov. Omvendt er den nye ferielovs muligheder for at fravige lovens bestemmelser udnyttet til, så vidt det har været muligt, at opretholde hidtil gældende bestemmelser i ferieaftalen.

Ferieaftalen er således alene ændret, så den opfylder bestemmelserne i den nye ferielov. Lovens muligheder for i øvrigt at fravige lovens bestemmelser er ikke bragt i anvendelse, herunder fx at det ved kollektiv overenskomst kan aftales, at ferie optjenes i timer, og at optjent ferie kan overføres til følgende ferieår. For så vidt angår muligheden for overførsel af ferie og afholdelse af ferie i timer skal opmærksomheden henledes på, at disse bestemmelser i loven først har virkning fra ferieåret 2002/2003. Der henstår således en række ting til efterfølgende forhandling mellem parterne, eventuelt til forhandling ved OK-02.

De væsentligste ændringer, der er sket i forhold til 1999-aftalen – begrundet i ferielovens ufravigelige bestemmelser – er følgende:

  1. En ansat, der er syg, når ferien begynder – dvs. den ansatte sygemelder sig over for arbejdsgiveren normalt senest ved arbejdstids begyndelse den første feriedag – har ikke pligt til at begynde ferien, medmindre den ansatte selv ønsker at begynde ferien.

  2. En ansat, der på grund af en feriehindring er afskåret fra at holde sin hovedferie inden ferieperiodens udløb den 30. september, har ret til at få udbetalt løn under ferie eller feriegodtgørelse for hovedferien, uden at ferie holdes. Tilsvarende kan en ansat, der på grund af feriehindring umiddelbart op til ferieårets udløb ikke har holdt sin ferie, senest ved ferieårets udløb, få udbetalt løn eller feriegodtgørelse for ikke afholdt ferie.

Det kan dog mellem den ansatte og kommunen/amtskommunen aftales, at den ansatte i stedet for at få udbetalt løn eller feriegodtgørelse for ikke afholdt ferie på grund af en feriehindring i stedet for ferien overført til det følgende ferieår. En aftale om overført ferie stiller krav om, at den ansatte og arbejdsgiveren skriftligt indgår aftale herom inden ferieårets udløb,

Af væsentlige hidtidige bestemmelser i ferieaftalen, der ikke har kunnet opretholdes som følge af ferielovens ufravigelige bestemmelser, nævnes i omtalte følgebrev følgende:

  1. Ferieaftalens hidtidige bestemmelse i § 2, stk. 7, om, at den ansatte højst kan kræve 2 ugers ferie uden feriegodtgørelse eller løn efter ferieperiodens udløb, er bortfaldet.

  2. Bestemmelsen i 1999-aftalens § 9 om at ferien for månedslønnede, dog undtaget praktikanter og studerende, som på grund af en feriehindring ikke har kunnet afvikle tilgodehavende ferie, som hovedregel overføres til det følgende ferieår med mindre det mellem den ansatte og kommunen/amtskommunen aftales, at der i stedet for skal ske udbetaling, er, som det fremgår af foranstående, bortfaldet.

  3. Hele ferieaftalens hidtidige bestemmelse i § 14 om, at hvis der af tjenstlige grunde ikke har kunnet tildeles en tjenestemand/reglementsansat mindst 3 ugers ferie inden for ferieperioden, er den pågældende berettiget til i den øvrige del af ferieåret at holde forlænget ferie, er bortfaldet.

  4. Hele ferieaftalens hidtidige bestemmelse i § 15 om, at en tjenestemand/reglementsansat/budgetmæssigt fastansat, der afskediges med egenpension på grund af alder eller helbredsbetinget utjenstdygtighed, så vidt muligt før tjenesteforholdets ophør skal holde den indtil afskedstidspunktet indtjente ferie, er bortfaldet.

I aftalens § 4, stk. 5, er det blevet præciseret, at ferie begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved ferieugens/ferieugernes ophør. I den forbindelse er det også i bemærkningen til bestemmelsen blevet understreget, at den ændrede formulering ikke ændrer ved hidtidig praksis omkring ferieafholdelse.

Det skal bemærkes, at der ikke vil blive udarbejdet en ny kommenteret udgave af nærværende aftale pr. 1. januar 2001. Derimod vil der blive søgt udarbejdet et indstik til den nuværende kommenterede aftale, som beskriver de væsentligste ændringer med KTO’s kommentarer. Indstikket vil i givet fald blive udsendt i et tilsvarende eksemplarer til de medlemsorganisationer mv., der tidligere har købt den af KTO kommenterede ferieaftale.

Med venlig hilsen
Signe Friberg Nielsen
Henning Bickham