Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 2. kvartal 2001

9. august 2001

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 8.04.01-12
VP
Lokalnr.: 306
9. august 2001

Vedr.: Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 2. kvartal 2001

Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for den offentlige sektor 2. kvartal 2001. I skrivelse af den 28. maj 2001 informerede KTO sidste gang medlemsorganisationerne om lønudviklingen.

Lønudviklingen i den (amts)kommunale, den statslige og den private sektor
Årsstigningstakten i 2. kvartal 2000 - 2001 i den (amts)kommunale sektor var på 3,0 % og 4,7 % i den statslige sektor. Udviklingen afspejler bl.a. forskelle i udmøntningstidspunkterne for det (amts)kommunale og det statslige forhandlingsresultat. Tallene for den private sektor samme kvartal er endnu ikke offentliggjort. Se desuden vedlagte bilag 1.

Udviklingen i de kvartalsvise årsstigningstakter for henholdsvis den (amts)kommunale, den statslige og den private sektor fremgår af figuren.


Figuren viser, at den private sektor har haft en relativ stabil udvikling i de kvartalsvise årsstigningstakter, svarende til mellem 3,4 og 4,7 % i den viste periode. De kvartalsvise årsstigningstakter for den (amts)kommunale sektor og den statslige sektor har været lidt mere svingende, svarende til henholdsvis mellem 1,8 og 5,4% og mellem 2,8 og 5,2%. Det må bl.a. ses på baggrund af, at en stor del af aftaleresultaterne for samtlige ansatte udmøntes på bestemte datoer.

Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor
Den (amts)kommunale årsstigningstakt på 3,0 % kan sammenlignes med aftaleresultatet, der for samme periode udgjorde 3,1 %. De faktiske lønstigninger har således været marginalt mindre end de aftalte lønstigninger. Dette kan forekomme mærkværdigt, men skyldes at enkelte komponenter i aftaleresultatet ikke forfalder øjeblikkeligt til udbetaling, samt at strukturmæssige ændringer i personalesammensætningen påvirker den faktiske lønudvikling.

Lønudvikling ifølge Det Fælleskommunale løndatakontor
Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) er overgået til månedsudtræk, og har i den forbindelse været en smule forsinkede med offentliggørelsen af deres data. FLD har nu på deres hjemmeside (www.fldnet.dk) offentliggjort årsstigningstakterne 1. kvartal 2000 - 2001.

FLD oplyser på deres hjemmeside, se vedlagte bilag:
"Da datakvaliteten af de indberettede løn og personaleoplysninger fra Kommunedata til FLD er blevet forbedret i forbindelse med overgangen til månedsudtræk, vil den opgjorte lønudvikling fra 1. kvartal 2000 til 1. kvartal 2001 være højere end den reelle lønudvikling i samme periode.

Den opgjorte lønudvikling for den kommunale sektor i denne periode er på 4,2%, hvilket er ca. 0,2% større end den reelle lønudvikling i perioden.

Dette skyldes at tillægsindberetningen fra Kommunedata er blevet forbedret, hvorved mængden af de opgjorte tillæg er blevet forøget.

Da denne forbedring af indberettede tillæg rammer meget skævt, vil lønudviklingen for enkelte personalegrupper være væsentligt påvirket af denne forbedring. Denne forbedring vil i særdeleshed ramme dagplejere, chefer i KL, tandlæger samt akademikere." 

Det fremgår af bilag 2, at årsstigningstakten ifølge FLD for 1. kvartal 2000 - 2001 i "lønnen i alt" for den (amts)kommunale sektor som helhed var 4,2 %. Tilsvarende var årstigningstakten i "løn excl. genetillæg og pension" 3,7 %.

Renses tallene for strukturelle ændringer i den (amts)kommunale sektor, så var årsstigningstakten 1. kvartal 2000 - 2001 i "lønnen i alt" 4,6 % og i "løn excl. genetillæg og pension" 4,1 %. Konsekvensen af strukturelle ændringer fjernes ved, at det kun er lønudviklingen for identiske personer i identiske stillinger i de to på hinanden følgende år, der indgår i beregningen.

Den tidligere omtalte forskel mellem den opgjorte og den faktiske lønudvikling for perioden (0,2%) har også betydning i forhold til opgørelsen af henholdsvis brutto- og netto- lønudviklingen for "alle ansatte" og for "identiske personer i identiske stillinger". Omfanget af differencen mellem den opgjorte og den faktiske lønudvikling vil imidlertid variere fra personalekategori til personalekategori.

Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor for udvalgte stillingsgrupper
Bilag 3 viser årsstigningstakterne, ifølge FLD, for udvalgte stillingsgrupper for 1. kvartal 1999 - 2000, 4. kvartal 1999 - 2000 og 1. kvartal 2000 - 2001.

I de udvalgte stillingsgrupper er der mere end ca. 5.000 fuldtidsbeskæftigede. Samlet set dækker de udvalgte stillingsgrupper ca. 65 % af alle fuldtidsbeskæftigede i den (amts)kommunale sektor.

Med venlig hilsen
Signe Friberg Nielsen
Vibeke Pedersen