Kendelse i voldgift om á conto løn

7. december 2001

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

 

J.nr.: 5.02.25-07/10
HKB
Lokalnr.: 305
7. december 2001

Vedr.: Kendelse i voldgift om á conto løn

I forlængelse af KTO's brev af 20. november 2001 vedlægges hermed til orientering opmandens kendelse i voldgiftssagen om á conto løn.

Opmanden havde forud for afsigelse af kendelsen tilkendegivet, at han ikke så mulighed for en anden løsning end en "enten/eller" afgørelse.

Afgørelsen er faldet ud til de (amts)kommunale arbejdsgiveres fordel, idet disse frikendes. Af kendelsen fremgår, at de (amts)kommunale arbejdsgivere får således medhold i,"at (amts)kommunen kan udbetale ácontoløn til ansatte, hvis lønvilkår der ikke er opnået enighed om efter forhandling i interessetvistsystemet, så længe der ikke er enighed om vilkårene. Heraf følger tillige, at der ikke kan iværksættes kollektive kampskridt med henblik på opnåelse af tillæg, hvad enten disse er "kan-tillæg" eller "skal-tillæg"."

Af opmandens bemærkninger i kendelsen fremgår blandt andet, at opmanden har lagt vægt på," at KTO's standpunkt indebærer, at der alene kan udbetales centralt fastsatte løndele, således at den allerede ansatte må gå ned - og måske væsentligt ned - i løn, mens de indklagedes standpunkt fører til, at den ansatte fortsat, og indtil andet er aftalt, skal have udbetalt den hidtidige løn."

Det hedder endvidere:

"Fra at være et entydigt begreb under det hidtidige lønsystem blev "aftaleretten" et ikke entydigt begreb under det nye lønsystem, der muliggør udbetaling af ácontoløn, og det har formodningen imod sig, at manglende enighed om lønvilkårene skal føre til den af KTO anførte konsekvens. Navnlig på baggrund af bemærkningen til § 5, stk. 2 (nu § 6, stk. 2), om, hvornår der er blokaderet, og i mangel af en udtrykkelig bestemmelse eller anden klar tilkendegivelse om fortolkningen finder jeg herefter, at de indklagedes forståelse af ácontolønsbestemmelsen er mest nærliggende."

Der henvises i øvrigt til opmandens bemærkninger i kendelsen.

Resultatet af kendelsen vil indgå i KTO's overvejelser af krav til OK-02.

Med venlig hilsen
Signe Friberg Nielsen
Helle Basse