OK-02 i Farum Kommune - fremsættelse af generelle krav og aftale om køreplan

21. december 2001

Organisationsudsendelse 

 

 

 

Til

KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 7.11-01

HKB/jb

Lokalnr.: 305

21. december 2001

 

 

Vedr.: OK-02 i Farum Kommune - fremsættelse af generelle krav og aftale om køreplan

Vedlagt fremsendes til orientering de krav til fornyelse af generelle aftaler og overenskom- ster for 1. april 2002, som KTO d.d. har fremsat over for Farum Kommune. Det kan oplyses, at kravene er identiske med de krav, KTO har fremsendt til KL på vegne af de (amts)kommunale arbejdsgivere.

Endvidere vedlægges den aftale om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2002 af aftaler og overenskomster om løn og ansættelsesvilkår for ansatte i Farum Kommune (køreplan), som KTO d.d. har indgået med Farum Kommune. 

Der gøres opmærksom på, at aftalen indeholder en passus om gensidig forlængelse af opsigelsesvarslet til den 7. januar 2002, således at en sådan opsigelse betragtes som rettidig opsigelse pr. 1. april 2002.

Årsagen hertil er, at Farum Kommune i dag har meddelt KTO, at Farum Kommune har valgt at opsige samtlige aftaler og overenskomster, lokale aftaler, forhåndsaftaler, kutymer og personalepolitiske aftaler, der måtte være tilknyttet overenskomster/personalegrupperne m.v. Farum Kommune vil skulle fremsende særskilte opsigelsesskrivelser herom til medlemsorganisationerne.

Som det også fremgår af udkastet, har KTO udtrykkelig taget forbehold om, at KTO ikke har kompetence til at forlænge opsigelsesvarslet for så vidt angår det specielle område, idet denne kompetence ligger hos medlemsorganisationerne. KTO har dog aftalt med Farum Kommune, at KTO anmoder organisationerne om at meddele til Farum Kommune, såfremt organisationen ikke kan tilslutte sig en forlængelse til den 7. januar 2002. Fristen herfor er den 27. december 2001 kl. 15.00.

KTO er bekendt med, at en række organisationer allerede har fremsat krav over for Farum Kommune, uden at kende til Farum Kommunes beslutning om at opsige det hele.

Organisationens tiltrædelse af en gensidig forlængelse af opsigelsesfristen til 7. januar 2002 vil gøre det muligt for organisationen at overveje, hvorvidt der er behov for at foretage sig yderligere over for Farum Kommune med hensyn til opsigelse i forbindelse med OK-02.

På grund af de snævre frister og tidspresset med indgåelse af køreplansaftalen har det ikke været muligt for KTO at høre organisationerne om forlængelsen af fristen. Da forlængelse af fristen er til gensidig fordel, skal KTO opfordre organisationerne til ikke at problematisere dette.

Evt. spørgsmål vedr. ovenstående kan rettes til Helle Basse på tlf. 33 11 97 00 lokal 305.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen /

Helle Basse