Høring over lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov mv., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om børnepasningsorlov (Udvidelse af barselsorloven og ændring af børnepasningsorloven)

14. januar 2002
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 4.02.01-02
HW
Lokalnr.: 204
14. januar 2002

Vedr.: Høring over lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov mv., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om børnepasningsorlov ()Udvidelse af barselsorloven og ændring af børnepasningsorloven

Beskæftigelsesministeriet har i brev af 9. januar 2002 bedt om KTO’s bemærkninger til ovennævnte lovforslag. Lovforslaget er fremsat i Folketinget den 9. januar 2002.

Lovforslaget vedlægges med henblik på eventuelle bemærkninger. Eventuelle bemærkninger bedes være KTO i hænde senest mandag den 21. januar 2002 kl. 12.00.

Lovforslaget indeholder bl.a. bestemmelser om følgende:

  • En udvidelse af barselsorloven. De nuværende lovregler for moderens ret til 4 ugers graviditetsorlov før fødslen, moderens pligt til 2 ugers orlov efter fødslen samt moderens ret til yderligere 12 ugers barselsorlov efter fødslen ændres ikke. Ligeledes opretholdes reglerne om faderens 2 ugers orlov i forbindelse med fødslen.

  • En udvidelse af den gældende ret til 10 ugers fravær med fulde dagpenge til 32 uger. Begge forældre har ret til 32 ugers fravær. Dagpengeretten gælder dog alene 46 uger (14 + 32 uger) for begge forældre tilsammen. Ligeledes kan retten til de 32 ugers fravær med dagpenge for beskæftigede udstrækkes til 38 uger mod tilsvarende nedsatte dagpenge.

  • At familierne får ret til at udskyde mellem 8 og 13 uger af barselsorloven til afholdelse på et senere tidspunkt, indtil barnet fylder 9 år. Denne ret kan dog kun benyttes af den ene af forældrene. Der er ligeledes mulighed for efter aftale med arbejdsgiveren at udskyde op til 32 ugers orlov til afholdelse på et senere tidspunkt. I så fald mistes retten til udskydelse af barselsorloven.

  • At lov om børnepasningsorlov ophæves pr. 1. juni 2011. For forældre/adoptanter med børn født/hjemtaget før den 1. januar 2002 vil loven fortsat være gældende. Forældre/adoptanter med børn født/hjemtaget efter den 1. januar 2002, men inden lovens ikrafttræden får mulighed for at overgå til den udvidede barselsorlov.

  • En præcisering af, hvilken retsvirkning et manglende varsel fra lønmodtageren har, idet det foreslås, at manglende (eller ufuldstændig) varsel betyder, at retten til fravær bortfalder. Det gælder retten til graviditetsorlov, moderens 12 ugers fravær, faderens 2 ugers orlov i tilknytning til fødslen eller hjemkomsten, retten til de 32 ugers fravær, samt retten til at udskyde dele af de 32 uger til senere afbenyttelse.

  • At der gives adgang til delvis genoptagelse af arbejdet i såvel moderens 14 ugers periode som i de 32 uger.

Lovforslaget vil som følge heraf kunne få betydning for en række bestemmelser i KTO’s aftale om fravær ved graviditet og barsel og af andre familiemæssige årsager. Det gælder bestemmelser om varsling, muligheder for genoptagelse af arbejdet og for deltagelse i undervisning og fagpolitisk arbejde, mv. i barselsorlovsperioden, fædres ret til frihed med sædvanlig løn i uge 25 og 26, en udvidet ret til fravær (32 uger for hver forældre efter moderens 14 ugers barselsorlov) samt reglerne om orlov til børnepasning.

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen
Henrik Würtzenfeld