Høring om lovforslag om ændring af lov om social service (Ansættelse til pasning af nærtstående med handicap mv.) samt forslag til lov om orlov til lønmodtagere, der passer nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

1. februar 2002

Vedr.: Høring om lovforslag om ændring af lov om sociale service (Ansættelse til pasning af nærtstående med handicap mv.) samt forslag til lov om orlov til lønmodtagere, der passer nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom

 

Socialministeriet har i vedlagte brev af 31. januar 2001 bedt om KTO's bemærkninger til forslag til ændring af lov om socialservice, samt forslag til lov om orlov til lønmodtagere, der passer nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom.

Socialministeriet har tidligere i høring af 25. oktober 2001 bedt om KTO's bemærkninger til dele af lovforslaget. Der henvises til KTO's høringssvar fremsendt til medlemsorganisationerne i brev af 21. november 2001.

Lovforslaget er i forhold til tidligere høring blevet udvidet til også at omhandle pasning af alvorligt syge.

KTO's udkast til svar på Socialministeriets høring vedlægges med henblik på eventuelle bemærkninger.

Eventuelle bemærkninger bedes være KTO i hænde senest den torsdag den 7. februar 2002.

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen
Henrik Würtzenfeld