Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 4. kvartal 2001

7. februar 2002

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 8.04.01-12
VP
Lokalnr.: 306
7. februar 2002

 

Vedr.: Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 4. kvartal 2001

 

Såvel Danmarks Statistik (DS), som Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) har offentliggjort lønudviklingen for den offentlige sektor 4. kvartal 2000-2001. I skrivelse af den 11. december 2001 informerede KTO sidste gang medlemsorganisationerne om lønudviklingen.

Lønudviklingen i den (amts)kommunale, den statslige og den private sektor
DS' årsstigningstakt i 4. kvartal 2000 - 2001 for den (amts)kommunale sektor var på 4,0 %. I den statslige sektor var den på 5,8 %. Tallene for den private sektor samme kvartal forventes først at blive offentliggjort den 27. februar 2002. Se desuden vedlagte bilag 1.

Udviklingen i de kvartalsvise årsstigningstakter for henholdsvis den (amts)kommunale, den statslige og den private sektor fremgår af vedlagte figur 1.

Figur 1 viser, at den private sektor har haft en relativ stabil udvikling i de kvartalsvise årsstigningstakter, svarende til mellem 3,4 og 4,7 % i den viste periode. De kvartalsvise årsstigningstakter for den (amts)kommunale sektor og den statslige sektor har været mere svingende. Det må bl.a. ses på baggrund af, at en stor del af aftaleresultaterne for samtlige ansatte udmøntes på bestemte datoer.

Betragtes i stedet lønudviklingen for hele perioden siden 1996, jf. vedlagte figur 2, fremgår det, at lønudviklingen mellem de 3 sektorer er nogenlunde ens. Dog er lønudviklingen på statens område i 2001 noget højere. Af såvel figur 1 som 2 fremgår det, at inflationen fortsat ligger under lønudviklingen.

Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor
Det fremgår af bilag 2, at årsstigningstakten ifølge FLD for 4. kvartal 2000 - 2001 i "lønnen i alt" for den (amts)kommunale sektor som helhed var 4,3 %. Tilsvarende var årsstigningstakten i "løn excl. genetillæg og pension" 4,3 %. 

Renses tallene for strukturelle ændringer i den (amts)kommunale sektor, så var årsstigningstakten 4. kvartal 2000 - 2001 i "lønnen i alt" 4,8 % og i "løn excl. genetillæg og pension" 4,7 %. Konsekvensen af strukturelle ændringer fjernes ved, at det kun er lønudviklingen for identiske personer i identiske stillinger i de to på hinanden følgende år, der indgår i beregningen.

Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor for udvalgte stillingsgrupper
Bilag 3 viser årsstigningstakterne, ifølge FLD, for udvalgte stillingsgrupper for 4. kvartal 1999 - 2000, 3. kvartal 2000 - 2001 og 4. kvartal 2000 - 2001.

I de udvalgte stillingsgrupper er der mere end ca. 5.000 fuldtidsbeskæftigede. Samlet set dækker de udvalgte stillingsgrupper ca. 65 % af alle fuldtidsbeskæftigede i den (amts)kommunale sektor.

FLD's bemærkninger til årsstigningstakterne er vedlagt som bilag 4.

For løntabeller for de øvrige stillingsgrupper henvises til FLD's lønudviklingstabeller, der kan findes på FLD's hjemmeside: www.fldnet.dk.

Med venlig hilsen
Signe Friberg Nielsen
Vibeke Pedersen