Ændring af dato for iværksættelse af evt. konflikt på det (amts)kommunale arbejdsmarked

24. april 2002
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 7.01.05
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
24. april 2002

Vedr.: Ændring af dato for iværksættelse af evt. konflikt på det (amts)kommunale arbejdsmarked

KTO udsendte den 21. marts 2002 et brev til medlemsorganisationerne om det af forligsmanden samme dag fremsatte mæglingsforslag. I brevet skrev KTO, at de varslede arbejdsstandsninger tidligst kan iværksættes fra den 5. maj 2002. Samme dato er indeholdt i KTO’s vejledning om afstemning om Forligsinstitutionens mæglingsforslag, som var vedlagt brevet.

Det fremgår af forligmandslovens § 4, stk. 4, at forligsmanden i samråd med parterne bestemmer fristen for afgivelse af svar på mæglingsforslaget. I forbindelse hermed kan forligsmanden bestemme, at varslede arbejdsstandsninger tidligst kan iværksættes på femtedagen efter afgivelse af svar. Afstemningsresultaterne skal som bekendt være forligsmanden i hænde mandag den 29. april 2002 kl. 13.00. Femtedagen efter denne dag er den 4. maj 2002.

Normalt offentliggøres resultatet af en afstemning om et mæglingsforslag samme dag, som resultatet er Forligsinstitutionen i hænde. På grund af de særlige forhold på det (amts)kommunale arbejdsmarked, skal Forligsinstitutionen imidlertid stå for sammentællingen af det samlede afstemningsresultat på arbejdstagersiden, og forligsmanden havde derfor fundet det nødvendigt at fastsætte to datoer, én for indsendelse af afstemningsresultatet den 29. april 2002 og en anden for offentliggørelse af afstemningsresultatet den 30. april 2002.

Datoen den 5. maj 2002 blev meldt ud på grundlag af drøftelser med forligsmanden under den tekniske gennemgang af mæglingsforslaget hos forligsmanden kort før offentliggørelsen den 21. marts 2002.

KTO er imidlertid i dag af forligsmanden blevet bekendt med, at datoen for iværksættelse af en evt. konflikt er den 4. maj 2002. Forligsmanden henholder sig til den konkrete formulering i mæglingsforslaget om, at

”I henhold til § 4, stk. 4, i lov om mægling i arbejdsstridigheder, jf. lov nr. 192 af 6. marts 1997 med senere ændringer, bestemmer Forligsmanden, at varslede arbejdsstandsninger – i tilfælde af mæglingsforslagets forkastelse – tidligst kan iværksættes på femtedagen efter den nedennævnte dag for afgivelse af svar på mæglingsforslaget.

…..

Svaret på dette mæglingsforslag afgives den 29. april 2002, kl. 13….”

KTO har fundet det vigtigt at kunne orientere om den opståede situation hurtigst muligt, og må derfor meddele, at datoen for iværksættelse af en evt. konflikt er den 4. maj 2002 ved døgnets begyndelse.

KTO beklager meget den opståede situation og det besvær, som en ændring af datoen medfører for medlemsorganisationerne.

 

Med venlig hilsen 

Jørgen Holst/

Helle Basse