Procedurer for forhandling af ny løn

30. september 2002
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

 

J.nr.: 5.02.25-07
JH/lsj
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
30. september 2002

Vedr.: Procedurer for forhandling af ny løn

 

I skrivelse af 26. august 2002 orienterede KTO om et forhandlingsreferat udarbejdet af de (amts)kommunale arbejdsgiverparter og KTO vedrørende bl.a. sammenlægning af forhandlingerne i 2002 og 2003.

Af referatet fremgik bl.a.: ”Parterne var enige om, at tidsfrister og regler for afvikling af forhandlinger om funktions- og kvalifikationsløn aftales i kommunens/amtets øverste medindflydelses- og medbestemmelsesorgan, eller i et særligt hertil nedsat forhandlingsorgan, samt at med mindre andet aftales lokalt, forhandles som udgangspunkt én gang årligt.

Parterne var endvidere enige om, at det følger heraf, at kommunens/amtets medindflydelses- og medbestemmelsesorgan har kompetencen til at træffe beslutning om sammenlægning af forhandlingerne i 2002 og 2003.

Parterne var endelig enige om, at ledelsen i en kommune eller et amt ikke ensidigt har kompetence til at beslutte, at forhandlingerne for 2002 og 2003 slås sammen.”

Den omtalte kompetence til det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesorgan til at aftale procedurer følger direkte af procedurebestemmelserne i aftalen om ny løndannelse, hvor det af aftalens bestemmelser siden OK-97 har fremgået, at ”tidsfrister og regler for afvikling af forhandling om funktions- og kvalifikationsløn aftales i (amts)kommunens øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg eller i et særligt hertil nedsat forhandlingsorgan”.

KTO skal i den forbindelse understrege, at inden procedurereglerne aftales, bør repræsentanterne på lønmodtagersiden være opmærksomme på, at de inddrager dem, som ikke er repræsenteret direkte i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg. Hvis der er tale om så principielle ændringer, som en sammenlægning af forhandlingerne i 2002 og 2003 er et eksempel på, bør der være enighed på lønmodtagersiden herom. Repræsentanterne i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesorgan bør i øvrigt holde en tæt kontakt med dem, der ikke er repræsenteret i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesorgan.

KTO skal i øvrigt henvise til § 9, stk. 1 i MED-rammeaftalen hvor de centrale parter i den fælles vejledning bl.a. fremhæver, at ”Parterne i hovedudvalget bør sammen og hver for sig sikre, at (amts)kommunens øvrige organisation inddrages i de drøftelser, der foregår i hovedudvalget. Det gælder både i forhold til forhandlinger om indgåelse af aftaler og i forhold til fastlæggelse af generelle retningslinier for hele (amts)kommunen. Inddragelsen kan dels ske ved, at der i hovedudvalget fastlægges procedurer herfor, dels ved at hver part (ledelsen og medarbejderrepræsentanterne) holder en tæt kontakt til sit eget ”bagland”.”

Endvidere skal henvises til TR/SU-aftalens § 21 hvoraf det fremgår, at ”Såfremt ikke samtlige personalegrupper i institutionen opnår repræsentation i samarbejdsudvalget, jf. § 20, kan der oprettes et kontaktudvalg bestående af samarbejdsudvalgets personalerepræsentanter, samt en repræsentant for hver af de personalegrupper, der ikke er repræsenteret i samarbejdsudvalget.”

Af stk. 2. fremgår: ”Kontaktudvalgets opgave er at virke vejledende og rådgivende for personalerepræsentanterne i samarbejdsudvalget. Udvalget indkaldes forud for møder i samarbejdsudvalget”.

Af vejledningen til MED-rammeaftalens § 4, stk. 5 peges på tilsvarende mulighed for anvendelse af kontaktudvalg, hvis ikke alle personaleorganisationer er repræsenteret.

Endelig skal opmærksomheden henledes på, at det i flere kommuner er almindelig praksis, at alle organisationer høres om eksempelvis sammenlægning af forhandlingerne, eller at kommunen har en drøftelse med organisationernes lokale repræsentanter med henblik på at aftale det nærmere forløb omkring indgåelse af aftaler m.m. Nogle overenskomster indeholder tillige særlige bestemmelser herom.

Når der er truffet beslutning om forhandlingsprocedurerne i en (amts)kommune er det væsentligt, at alle (lokale) repræsentanter for de forhandlingsberettigede organisationer modtager meddelelse herom således, at forslag mv. fremsættes rettidigt.

KTO skal hermed venligst opfordre medlemsorganisationerne til at gøre deres repræsentanter på lønmodtagersiden i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg opmærksom på de i nærværende skrivelse rejste problemstillinger.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen /

Jørgen Holst