Protokollat i faglig voldgift om rammeaftalen om åremålsansættelse

21. oktober 2002
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.02.14-7
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
21. oktober 2002

Vedr.: Protokollat i faglig voldgift om rammeaftalen om åremålsansættelse

KTO’s medlemsorganisationer er tidligere den 20. november 2001 blevet orienteret om, at KTO havde anlagt en faglig voldgift mod de (amts)kommunale arbejdsgivere om fortolkning af rammeaftalen om åremålsansættelse.

Anledningen til voldgiften var en konkret sag fra Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), hvor en åremålsansat ikke-tjenestemand blev afskediget inden for det første år af åremålsperioden. IDA ønskede sagen prøvet ved afskedigelsesnævn, men KL afviste en sådan prøvelse.

KTO nedlagde påstand om, at den i KTO-forliget 1999 indeholdte generelle aftale om nedsættelse af karenstiden fra 1 år til 8 måneder for prøvelse ved afskedigelsesnævn også omfatter overenskomstansatte på åremål med den virkning, at åremålsansatte, der afskediges inden for det første år, er berettiget til at få prøvet sagligheden af en meddelt opsigelse i henhold til reglerne i den overenskomst, der i øvrigt er gældende for den åremåls-ansatte.

De (amts)kommunale arbejdsgivere påstod frifindelse blandt andet med henvisning til, at § 5, stk. 2, (nu § 7, stk. 2) gør op med adgangen til at hævde urimelighed i forhold til opsigelsen.

Sagen blev behandlet den 23. september 2002. Efter voteringen, hvor opmanden konstaterede, at der ikke kunne opnås flertal for en afgørelse, kom opmanden med en tilkendegivelse, der tog de (amts)kommunale arbejdsgiveres frifindelsespåstand til følge.

Opmandens begrundelsen herfor er indeholdt i det vedlagte . Det fremgår blandt andet heraf, at ”rammeaftalen må forstås som en særaftale, der regulerer de åremålsansatte ansættelsesvilkår. På en række punkter er vilkårene de samme som for almindeligt overenskomstansatte, jf. henvisningen til overenskomsten i rammeaftalens § 9, stk. 2, men for så vidt angår opsigelse gælder den særlige regel i § 11, stk. 3, der må anses for udtømmende at gøre op med opsigelsen af en åremålsansat inden for det første ansættelsesår. Dette støttes tillige af, at kompensationsbestemmelsen i rammeaftalens § 5, stk. 2, afbøder de økonomiske konsekvenser for en åremålsansat, der afskediges inden for det første år (uden tilbagegang til eller ansættelse i en stilling indtil 2 løntrin under åremålsstillingen), og at det har formodningen imod sig, at der under en sag ved afskedigelsesnævnet skulle kunne tillægges en sådan åremålsansat godtgørelse ud over det, der følger af § 5, stk. 2.protokollat

På den anførte baggrund måtte det kræve en udtrykkelig bestemmelse herom, såfremt afskedigelse af en åremålsansat i den gruppe, denne sag omhandler, skulle kunne indbringes for afskedigelsesnævnet. Med bemærkning om, at dette spørgsmål som anført slet ikke har været drøftet i forbindelse med indgåelsen af 1999-aftalen, tages de indklagedes frifindelsespåstand herefter til følge.”

Med tilkendegivelsen er retsstillingen herefter afgjort for de åremålsansatte, der afskediges inden for det første år i medfør af rammeaftalens § 11, stk. 3, idet der ikke er adgang til at søge rimeligheden af afskedigelsen prøvet ved afskedigelsesnævn.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen

Helle Basse