Aftale- og overenskomstforhold ved Bornholms Regionskommune - orientering efter drøftelse i FS den 8. januar 2003

13. januar 2003
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 4.10.03-3
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
13. januar 2003

Vedr.: Aftale- og overenskomstforhold ved Bornholms Regionskommune - orientering efter drøftelse i FS den 8. januar 2003

I fortsættelse af KTO's brev af 6. januar 2003 til medlemsorganisationerne om overenskomst- og aftaleforhold ved Bornholms Regionskommune kan det oplyses, at KTO efter drøftelse i forhandlingsudvalgets sekretariatsudvalg den 8. januar 2003 har fremsendt vedlagte . brev til KL og Amtsrådsforeningen

Det fremgår heraf, at KTO er enig, når KL og Amtsrådsforeningen er af den opfattelse, at det efter lov om sammenlægning af de bornholmske kommuner ikke er 100% klart, om Bornholms Regionskommune ensidigt kan frigøre sig fra de overenskomster, som efter delingen af bemyndigelsen til KL og Amtsrådsforeningen ellers ville indebære en dobbeltdækning.

KTO har derfor taget et umiddelbart forbehold for den af KL og Amtsrådsforeningen valgte fremgangsmåde med hensyn til ensidig ændring af overenskomstdækningen med virkning fra 1. januar 2003 i Bornholms Regionskommune. KTO har samtidig tilkendegivet, at man er enig i, at fremgangsmåden og forholdene i øvrigt omkring Bornholms Regionskommune drøftes på mødet den 28. januar 2003 mellem KTO/FS og løndirektørkredsen.

KTO skal særligt henlede medlemsorganisationernes opmærksomhed på den af KL og Amtsrådsforeningen ensidigt foretagne overenskomstdeling, jf. det til KL's og Amtsråds-foreningens brev vedlagte bilag a. I det omfang det er organisationens umiddelbare opfattelse, at en sådan ensidig overenskomstdeling ikke kan finde sted, bør organisationen overveje at tage et forbehold herom overfor henholdsvis KL og Amtsrådsforeningen, idet organisationen eventuelt samtidig kan tilkendegive i øvrigt at ville afvente drøftelsen mellem KTO/FS og løndirektørkredsen den 28. januar 2003.

Til brug for drøftelsen på mødet den 28. januar 2003 skal KTO opfordre organisationerne til at indsende kopi til sekretariatet af organisationernes eventuelle reaktioner på KL's og Amtsrådsforeningens brev samt kopi af eventuelle meddelelser fra KL og/eller Amtsråds-foreningen til organisationen om overenskomster, som ikke ønskes videreført.

KTO vil i øvrigt orientere medlemsorganisationerne efter drøftelsen på mødet den 28. januar 2003.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen

Helle Basse