Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 4. kvartal 2001-2002

7. februar 2003
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 8.04.01-12
AM
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
7. februar 2003

Vedr.: Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 4. kvartal 2001-2002

Såvel Danmarks Statistik (DS) som Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) har nu offentliggjort den faktiske lønudvikling i den (amts)kommunale sektor 4. kvartal 2001-2002.

Lønudviklingen blev ifølge DS på 1,3% og ifølge FLD på 1,6%. Opgørelserne viser således en lønudvikling på det (amts)kommunale arbejdsmarked, der kun er marginalt højere end det aftalte resultat beregnet for 4. kvartal 2001-2002 på 1,2%. Der er således fortsat tale om en skuffende lav lønudvikling, hvilket dels skyldes den skæve profil i aftaleresultatet 2002, hvor meget lidt udmøntes i første aftaleår og dels den lave reststigning.

Nedenfor redegøres der mere indgående for lønudviklingen i den (amts)kommunale, den statslige og den private sektor på baggrund af DS' og FLD's tal. Til slut vil der kort blive fremhævet nogle hovedtræk omkring den aftalte lønudvikling i resten af indeværende aftaleperiode.

Lønudviklingen i den (amts)kommunale og den statslige sektor
DS' årsstigningstakt i 4. kvartal 2001-2002 for den (amts)kommunale sektor var på 1,3%. Årsstigningstakten i kvartalet før, dvs. 3. kvartal 2001-2002, var på 2,4%. . Se bilag 1

I den statslige sektor er årsstigningstakten for 4. kvartal 2001-2002 på 3,3%, mens den i forrige kvartal var på 4,2%.

Tilsvarende tal for lønudviklingen i den private sektor 4. kvartal forventes at blive offentliggjort fra DS ultimo februar 2003.

Udviklingen i de kvartalsvise årsstigningstakter for henholdsvis den (amts)kommunale, den statslige og den private sektor fremgår af . Det ses, at den private sektor har haft en relativt stabil udvikling i de kvartalsvise årsstigningstakter i den viste periode på ca. 4%. De kvartalsvise årsstigningstakter for den (amts)kommunale sektor og den statslige sektor har været mere svingende, hvilket bl.a. skal ses på baggrund af, at en stor del af aftaleresultaterne for samtlige ansatte udmøntes på bestemte datoer. Af de tre sektorer har den statslige sektor haft den gunstigste udvikling siden 1. kvartal 2001 frem til 3. kvartal 2002, hvorefter der sker et fald såvel på statens som på det (amts)kommunale område. vedlagte figur 1

Inflationen overstiger i 4. kvartal 2001-2002 de (amts)kommunale lønstigninger, hvilket ikke er sket siden 1. kvartal 1999-2000.

Betragtes i stedet lønudviklingen for hele perioden siden 1. kvartal 1998, jf. , fremgår det, at lønudviklingen på det (amts)kommunale og private område har været nogenlunde ens, mens lønudviklingen på statens område fortsat ligger noget højere. vedlagte figur 2

Inflationen ligger fortsat under lønudviklingen, hvilket fremgår af figur 2.

Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor
Ifølge FLD var årsstigningstakten for 4. kvartal 2001-2002 i "lønnen i alt" for den (amts)kommunale sektor som helhed 1,6%. Tilsvarende var årsstigningstakten i "løn excl. genetillæg og pension" 1,6%, jf. bilag 2. Denne opgørelse omfatter samtlige ansatte.

Hvis lønudviklingen alene opgøres for identiske personer i identiske stillinger i samme kommune i de to på hinanden følgende år findes en årsstigningstakt i 4. kvartal 2001-2002 i "lønnen i alt" på 2,0% og i "løn excl. genetillæg og pension" på 1,9%. Når lønudviklingen opgøres på denne måde fjernes de strukturelle ændringer i den (amts)kommunale sektor, og dvs. at ændringerne i personalesammensætningen ikke påvirker lønudviklingen.

Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor for udvalgte stillingsgrupper
viser årsstigningstakterne, ifølge FLD, for udvalgte stillingsgrupper for 4. kvartal 2000-2001, 3. kvartal 2001-2002 og 4. kvartal 2001-2002.Bilag 3

Der er i hver af de udvalgte stillingsgrupper som udgangspunkt mere end ca. 5.000 fuldtidsbeskæftigede. Samlet set dækker de udvalgte stillingsgrupper ca. 68% af alle fuldtidsbeskæftigede i den (amts)kommunale sektor.

Det skal særligt bemærkes, at FLD fra 3. kvartal 2001-2002 har ændret kategorien "identiske personer i identiske stillinger" til "identiske personer i identiske stillinger i samme kommune". Denne ændring betyder, at der kan være marginale afvigelser i lønudviklingen for pågældende gruppe, når der sammenlignes med perioder før ændringen, dvs. før 3. kvartal 2001-2002, jf. både og bilag 3. Data for de bornholmske kommuner indgår ikke, pga. dataproblemer. FLD vurderer, at fraværet af kommunerne formentlig ikke har indflydelse på landsgennemsnittet. bilag 2

For oplysninger vedrørende øvrige stillingsgrupper henvises til FLD's lønudviklingstabeller, der kan findes på FLD's hjemmeside: www.fldnet.dk/lopaks2g.

Perspektivet for lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor indtil 4. kvartal 2003
Udviklingen fra 4. kvartal 2001-2002 forventes at gentage sig i næste kvartal, 1. kvartal 2002-2003, men derefter vil der være større lønstigninger i vente som følge af aftaleresultatet fra OK-02. Alene i 2. kvartal 2003 forventes på baggrund af aftaleresultatet en lønudvikling på mindst 4,7%, hvilket også er kendetegnende for de efterfølgende kvartaler, jf. . vedlagte figur 3

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen

Anne-Marie Sonne Jensen