Præsentationspakken "Mangfoldighed i amterne"

6. marts 2003
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.05.05-06/06
HV
Lokalnr.: 118
6. marts 2003

Vedr.: Præsentationspakken "Mangfoldighed i amterne"

Hermed vedlægges 2 eksemplarer af præsentationspakken om "Mangfoldighed i amterne", som Amtsrådsforeningen og KTO har udviklet i samarbejde med Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarked. Dermed er anden fase i projektet om "Et-nisk ligestilling på amternes arbejdspladser" tilendebragt.

Præsentationspakken har til formål at fremme den lokale debat, således at der sker en aktiv stillingtagen til, om og hvordan det kan blive attraktivt for etniske minoriteter at søge amtslig beskæftigelse. Målgruppen for præsentationspakken er de personer i amterne, som har ansvar for, at etnisk ligestilling og mangfoldighed udbredes og afspejles i den lokale personalepolitik og rekrutteringspraksis.

Præsentationspakken består af en CD-rom samt en debatmanual. Selve CD-rommen indeholder følgende:

  • En power-point præsentation med en række dias og filmklip som kan strukturer debatten på debatmøder,
  • ,En manual til power-point præsentation med beskrivende forklaring til de enkelte dias og filmklip
  • ,Et evalueringsskema til brug for feedback i forlængelse af debatmødernes afvikling
  • ,En oversigt over de væsentlige links til hjemmesider som beskæftiger sig med emnet
  • , ogEn oversigt over relevant baggrundslitteratur
  • . Undersøgelsen er tidligere udsendt til KTO's medlemsorganisationer i januar 2002.Afrapportering fra en af Teknologisk Institut gennemførte undersøgelse om etnisk ligestilling i amterne

Den sidste og tredje fase af projektet udgøres af en formidlingsmæssig indsats. Som første led i formidlingen af materialet har der i slutningen af februar 2003 været afholdt et præsentationsmøde for de udvalgte ressourcepersoner i amterne, som arbejder målrettet med emnet. I bestræbelserne for at støtte amternes indsats for at sætte emnet på dagsorden, er der herudover bl.a. planlagt regionale temamøder.

Præsentationspakken er udsendt til formænd og næstformænd i det øverste MED-udvalg i samtlige amter.

Præsentationspakkens enkelte dele kan downloades fra den fælles personalepolitiske hjemmeside www.personaleweb.dk. Der kan ikke rekvireres yderligere eksemplarer af præsentationspakken.


Med venlig hilsen

Jørgen Holst
Henrik Vittrup