Lov om tidsbegrænset ansættelse samt lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (gennemførelse af direktivet om tidsbegrænset ansættelse)

22. maj 2003
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.10.09-3/4.02.31-1/4.02.05-1
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
22. maj 2003

Vedr.: Lov om tidsbegrænset ansættelse samt lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (gennemførelse af direktivet om tidsbegrænset ansættelse)

I KTO’s brev af 14. marts 2003 til medlemsorganisationerne om udsendelse af Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse med KTO’s kommentarer, indgik en omtale af et udkast til lov om ændring af funktionærloven, som KTO i december 2002 havde til høring, og som endnu ikke var fremsat i Folketinget ved redaktionens slutning. KTO oplyste, at medlemsorganisationerne ville blive orienteret, når der forelå nyt herom.

I udkastet til ændringer i funktionærloven, som KTO havde til høring, indgik en ændring af 3-månedersgrænsen i § 2, stk. 4, til 1 måned. Funktionærlovens § 2, stk. 4, indebærer, at de almindelige opsigelsesvarsler ikke finder anvendelse, hvis det er aftalt, at arbejdet er af rent midlertidig karakter, og hvis arbejdet rent faktisk ikke varer ud over den fastsatte grænse.

I KTO’s kommentarer til rammeaftalens § 4, stk. 1, (princippet om ikke-forskelsbehandling) hedder det blandt andet, at en sådan ændring af funktionærlovens § 2, stk. 4, (ændring af 3-månedersgrænsen til 1 måned) vil betyde, at § 2, stk. 4, ikke længere vil have en selvstændig betydning på det (amts)kommunale område. Det skyldes, at det følger af rammeaftalen om tidsbegrænset ansættelse, at personer i tidsbegrænset ansættelse af mere end 1 måneds varighed skal have samme rettigheder som sammenlignelige fastansatte, herunder opsigelsesvarsler.

Beskæftigelsesministeriet fremsatte den 27. marts 2003 et forslag til ændring af funktionærloven, hvori en ændring af grænsen i § 2, stk. 4, fra 3 måneder til 1 måned indgik. Folketinget har nu den 20. maj 2003 vedtaget forslaget. Ændringen træder i kraft den 1. juni 2003.

Dette betyder, som beskrevet i KTO’s kommentarer, at § 2, stk. 4, ikke længere pr. 1. juni 2003 har en selvstændig betydning på det (amts)kommunale område.

Loven om ændring af funktionærloven skal i øvrigt ses i sammenhæng med den samtidigt vedtagne lov om tidsbegrænset ansættelse. Begge love er tilgængelige på Folketingets hjemmeside på www.folketinget.dk, hvor også bemærkningerne til de vedtagne love kan hentes (L 202 om tidsbegrænset ansættelse og L 203 om ændring af funktionærloven).

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til Helle Basse på 33 47 06 25.

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen

Helle Basse