Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 2. kvartal 2002-2003

7. august 2003
Organisationsudsendelse 

 

 

Til 
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 8.05.01-03
JH
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
7. august 2003

 

Vedr.: Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 2. kvartal 2002-2003

 

Danmarks Statistik (DS) har d.d. offentliggjort l. Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor blev ifølge DS på 4,1 %.ønudviklingtal for den (amts)kommunale sektor 2. kvartal 2002-2003

Der er hermed en stigende lønudvikling, idet DS' årsstigningstakt i 1. kvartal 2002-2003 for den (amts)kommunale sektor var på 1,9 %.

Opgørelsen viser hermed en lønudvikling, der nu er på niveau med det statslige og private arbejdsmarked, nemlig ca. 4%.

Men opgørelsen viser også en lønudvikling på det (amts)kommunale arbejdsmarked, der er lavere end det aftalteresultat, som er beregnet til 4,7 % for 2. kvartal 2002-2003, . Der er således en bekymrende lav negativ reststigning på 0,6 %-point. jf. figur 3

Det skal bemærkes, at DS' tal er påvirkede af, at der indgår 5 ugers udbetaling af genetillæg i 2. kvartal 2002, mens der indgår 4 ugers udbetaling af genetillæg i 2. kvartal 2003. Det kan skønsmæssigt betyde, at lønudviklingen undervurderes med ca. 0,3%.

Nedenfor redegøres der mere indgående for lønudviklingen i den (amts)kommunale, den statslige og den private sektor på baggrund af DS' tal.

Lønudviklingen i den (amts)kommunale, den statslige og den private sektor
I den private sektor er årsstigningstakten for 1. kvartal 2002-2003 3,9 %, mens den i kvartalet før var 4,0 %. Tallet for lønudviklingen for 2. kvartal i den private sektor bliver først offentliggjort af DS i uge 35.

Den statslige lønudvikling i 2. kvartal er på 4%

Den aktuelle (amts)kommunale lønudvikling er således på niveau med lønudvikling i den private og statslige sektor.

Udviklingen i de kvartalsvise årsstigningstakter for henholdsvis den (amts)kommunale, den statslige og den private sektor fremgår af . Det ses, at den private sektor har haft en relativt stabil udvikling i de kvartalsvise årsstigningstakter i den viste periode på ca. 4%. De kvartalsvise årsstigningstakter for den (amts)kommunale sektor og den statslige sektor har været mere svingende, hvilket bl.a. skal ses på baggrund af, at en stor del af aftaleresultaterne for samtlige ansatte udmøntes på bestemte datoer. Det fremgår endvidere, at den statslige sektor i de fleste kvartaler i de seneste 2 år har haft den gunstigste udvikling. vedlagte figur 1

Betragtes i stedet lønudviklingen for hele perioden siden 1. kvartal 1998, jf. , fremgår det, at lønudviklingen på det (amts)kommunale område nærmer sig lønudviklingen på det private område og statslige område, men at den fortsat ligger lavest. På alle 3 områder ligger lønudviklingen fortsat over inflationen. vedlagte figur 2

Perspektivet for lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor indtil 4. kvartal 2003
Det kan forventes, at årsstigningstakterne vil være højere i næste kvartal, dvs. 3. kvartal 2002-2003. Dette følger af aftaleresultatet fra OK-02 udmøntede ca. ½% i generelle lønstigninger pr. 1. august 2003, jf. i øvrigt .

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen /

Jørgen Holst

figur 3