Sag om påstået brud på § 9, stk. 5, i rammeaftale om åremålsansættelse

30. oktober 2003
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.10.14-8

HKB
Direkte tlf. nr.: 3347 0625

30. oktober 2003

 

Vedr.: Sag om påstået brud på § 9, stk. 5, i rammeaftale om åremålsansættelse

KTO har ved Den Kommunale Tjenestemandsret anlagt en sag om påstået brud på § 9, stk. 5, i rammeaftalen om åremålsansættelse. Sagen er anlagt mod KL og Ryslinge Kommune.

§ 9, stk. 5, i rammeaftalen om åremålsansættelse vedrører uansøgt afsked af andre årsager end sygdom eller tjenesteforseelse efter det første år af åremålsperioden. Bestemmelsen fastslår, at uansøgt afsked i øvrigt kun kan ske, hvis der indgås aftale om vilkårene for afskedigelsen med den forhandlingsberettigede organisation. Vilkårene kan aftales inden for en økonomisk ramme, der begrænses af åremålsansættelsens udløbsperiode, dog maksimalt svarende til 3 års løn.

I den konkrete sag har Ryslinge Kommune afskediget den pågældende åremålsansatte tjenestemand på trods af, at der ikke med den forhandlingsberettigede organisation kunne indgås en aftale om vilkårene for afskedigelsen.

Det er KTO’s opfattelse, at Ryslinge Kommunes afskedigelse af den åremålsansatte tjenestemand er et brud på § 9, stk. 5, i rammeaftalen om åremålsansættelse.

Der er endvidere i sagen nedlagt påstand om, at KL selvstændigt har begået brud på samme bestemmelse i rammeaftalen ved at afvise KTO’s fortolkning af bestemmelsen samt ved ikke at have tilrettevist Ryslinge Kommune.

Det er KL’s opfattelse, at når der ikke kan opnås enighed mellem kommunen og den forhandlingsberettigede organisation, er spørgsmålet om de med afskedigelsen af den åremålsansatte tjenestemand forbundne økonomiske vilkår ikke endelig afgjort. Dette spørgsmål kan, efter KL’s forståelse af rammeaftalen og retstvistaftalen, afgøres ved voldgift, jf. romer III i retstvistaftalen.

Sagen blev den 13. maj 2003 drøftet på et mæglingsmøde mellem KL og KTO uden, at enighed kunne opnås. Det har ikke været muligt at udarbejde et referat fra mæglingsmødet.

Medlemsorganisationerne vil blive orienteret, når der foreligger nyt i sagen.

Med venlig hilsen

Jørgen Holst                                                                Helle Basse