Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 3. kvartal 2002-2003

7. november 2003
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 8.05.01-03
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626

7. november 2003

 

Vedr.: Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 3. kvartal 2002-2003

 

Såvel Danmarks Statistik (DS) som Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) har d.d. offentliggjort lønudviklingtal for 3. kvartal 2002-2003, jf. henholdsvis og .  bilag 1bilag 2

Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor blev af DS opgjort til 4,9 %.

FLD's årsstigningstakt i "lønnen i alt" 3. kvartal 2002-2003 blev opgjort til 4,7 %.

Løntallene fra de to statistikproducenter, DS og FLD, er ikke umiddelbart sammenlignelige, idet løndata efterbehandles på to forskellige måder.

I de følgende afsnit redegøres der mere indgående for lønudviklingen i den (amts)kommunale, den statslige og den private sektor på baggrund af tallene fra FLD og DS. Men i overskriftsform er de nye tal udtryk for:

  • at den kvartalsvise årsstigningstakt i den (amts)kommunale sektor p.t. er højere end den statslige og sandsynligvis også den private,
  • at lønudviklingen i den (amts)kommunale, den statslige og den private sektor, set over en længere periode, nu nærmer sig hinanden igen,
  • at reallønnen stiger,
  • at reststigningen p.t. er svagt negativ, afhængig af om man måler på baggrund af FLD's tal eller DS' tal (-0,1 eller -0,3 %), og
  • at reguleringsordningen vil udmønte midler pr. 1. april 2004, sandsynligvis minimum 0,5 procent. 

DS forventes at offentliggøre lønudviklingstallet for den private sektor 3. kvartal 2002-2003 i uge 48. Når tallet foreligger kan udmøntningen af reguleringsordningen pr. 1.april 2004 beregnes.

 

Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor - FLD

Ifølge FLD var årsstigningstakten for 3. kvartal 2002-2003 i "lønnen i alt" for den (amts)kommunale sektor som helhed 4,7 %. Tilsvarende var årsstigningstakten i "løn excl. genetillæg og pension" 3,8 %, . Opgørelserne omfatter samtlige ansatte. Lønudviklingen er højere i forhold til de foregående kvartaler. Dette var imidlertid forventet på grund af udmøntningen af aftaleresultaterne, som er beregnet til 5,2 % for 3. kvartal 2002-2003. Værdien af nye feriedage indgår i beregningen af aftaleresultatet med 0,4 % pr. dag. Værdien af nye feriedage indgår ikke i FLD's tal. jf. bilag 3

Hvis lønudviklingen alene opgøres for identiske personer i identiske stillinger i samme kommune i de to på hinanden følgende år findes en årsstigningstakt for 3. kvartal 2002-2003 i "lønnen i alt" på 5,3 % og i "løn excl. genetillæg og pension" på 4,3 %. Når lønudviklingen opgøres på denne måde fjernes de strukturelle ændringer i den (amts)kommunale sektor, og dvs. at ændringerne i personalesammensætningen ikke påvirker lønudviklingen.

 

Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor for udvalgte stillingsgrupper - FLD

viser årsstigningstakterne, ifølge FLD, for udvalgte stillingsgrupper for 3. kvartal 2001-2002, 2. kvartal 2002-2003 og 3. kvartal 2002-2003.Bilag 4

Der er i hver af de udvalgte stillingsgrupper som udgangspunkt mere end ca. 5.000 fuldtidsbeskæftigede. Samlet set dækker de udvalgte stillingsgrupper ca. 68% af alle fuldtidsbeskæftigede i den (amts)kommunale sektor.

For oplysninger vedrørende øvrige stillingsgrupper henvises til FLD's lønudviklingstabeller, der kan findes på FLD's hjemmeside: www.fldnet.dk/lopaks2g.

 

Lønudviklingen i den (amts)kommunale, den statslige og den private sektor - DS

Ifølge DS har årsstigningstakten i lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor været stigende, idet takten i 2. kvartal 2002-2003 for den (amts)kommunale sektor var på 4,1 % mod 4,9 % i 3. kvartal 2002-2003, .  jf. bilag 5

DS offentliggør løntal for den statslige og den private sektor, som er sammenlignelige med DS' løntal for den (amts)kommunale sektor.

Årsstigningstakten i den statslige sektor 3. kvartal 2002-2003 (3,0 %) er stort set uændret i forhold til kvartalet før (2,9 %). Opmærksomheden henledes på, at DS har korrigeret de tidligere offentliggjorte statslige løntal for 2. kvartal 2003 (fra 4,0 % til 2,9%) som følge af opdagede problemer ved overgang til statens nye lønsystem, SLS. 

DS har endnu ikke offentliggjort 3. kvartals løntal for den private sektor. I 2. kvartal 2002-2003 var årsstigningstakten i den private sektor 3,7 %.

Udviklingen i de kvartalsvise årsstigningstakter for henholdsvis den (amts)kommunale, den statslige og den private sektor fremgår af . Det ses, at den private sektor har haft en relativ stabil udvikling i de kvartalsvise årsstigningstakter i den viste periode på ca. 4%. De kvartalsvise årsstigningstakter for den (amts)kommunale sektor og den statslige sektor har været mere svingende, hvilket bl.a. skal ses på baggrund af, at en stor del af aftaleresultaterne for samtlige ansatte udmøntes på bestemte datoer.  vedlagte bilag 6

Årsstigningstakten for den (amts)kommunale sektor er p.t. højere end i den statslige sektor og den må også forventes at være højere end i den private sektor. Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor ligger lige nu klart over stigningen i forbrugerpriserne.

Betragtes i stedet lønudviklingen for hele perioden siden 1. kvartal 1998, , fremgår det, at lønudviklingen i den (amts)kommunale, den statslige og den private sektor nu nærmer sig hinanden. På alle 3 områder ligger lønudviklingen endvidere fortsat over inflationen. jf. vedlagte bilag 7

 

Forskel mellem lønudviklingen opgjort af DS og af FLD

Løntallene fra de to statistikproducenter, DS og FLD, er ikke umiddelbart sammenlignelige. I DS' tal indgår værdien af feriedage, et bidrag for tjenestemandspensionen og tal for H:S- området. Dette er ikke tilfældet i FLD's tal, hvor der til gengæld tages højde for om der indgår genetillæg for 4 eller 5 uger i udbetalingerne. Endvidere foretager FLD en fejlsøgning, der indebærer en mindre frasortering af data end DS. 

Typisk er FLD's kvartalsvise årsstigningstakter ca. ¼ % til ¾ % større end DS', når der tages højde for feriedage.

 

Reststigning 

Forskellen mellem lønudviklingen og aftaleresultatet, også kaldet reststigningen, er fortsat svagt negativ, . Der er således en lille negativ reststigning (-0,1 %) i 3. kvartal 2002-2003, hvis man vurderer aftaleresultatet i forhold FLD's løntal (incl. ferie-dag på 0,4 %). Sammenholdes aftaleresultatet med DS' løntal er reststigningen -0,3. Dette er en meget lille forbedring i forhold til sidste kvartal. En sandsynlig forklaring kan være, at forlodsfinansieringen til den lokale løndannelse på 1,22 % pr. 1. april 2003 ikke er udmøntet fuldt ud. jf. bilag 8

 

Eventuel udmøntning af reguleringsordningen

Tallet for lønudviklingen i 3. kvartal i den private sektor forventes først at blive offentliggjort af DS i uge 48. Når tallet foreligger kan udmøntningen af reguleringsordningen pr. 1. april 2004 beregnes. Det vurderes at reguleringsordningen vil udmønte midler pr. 1. april 2004, sandsynligvis minimum 0,5 %.

Det kan beregnes, at hvis lønudviklingen i den private sektor 3. kvartal 2003-2003 er den samme som 2. kvartal 2002-2003 (3,7 %) vil reguleringsordningen pr. 1. april 2004 udmønte 0,67 %. Heraf er det ved OK-02 aftalt at anvende 0,02 % til forlodsfinansiering af lokal løndannelse. Resten er aftalt anvendt til generelle lønstigninger.

 

Perspektivet for lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 4. kvartal 2002-2003

Det kan forventes, at årsstigningstakterne vil være højere i næste kvartal, dvs. 4. kvartal 2002-2003, jf. i øvrigt bilag 8. Dette følger bl.a. af aftaleresultatet fra OK-02, hvor der er aftalt 0,38 % i generelle lønstigninger pr. 1. oktober 2003. 

 

Pressemeddelelse

KTO's formand Dennis Kristensen har d.d. kommenteret de offentliggjorte løntal i vedlagte pressemeddelelse, . jf. bilag 9

 

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen /
Vibeke Pedersen