Fremtidens forhandlingssystem - en skitse

11. november 2003
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 2.07-20
JH/lsj
Direkte tlf.nr.: 3347 0621

11. november 2003

 

Vedr.: Fremtidens forhandlingssystem - en skitse

 

KTO's medlemsorganisationer og KTO's forhandlingsudvalg har i et stykke tid diskuteret, hvorledes overenskomstforhandlingerne med amter og kommuner kan afvikles i 2004/2005.

KTO's forhandlingsudvalg nåede på et møde den 9. - 10. oktober 2003 frem til en skitse for, hvorledes forhandlingerne i 2005 kan afvikles.

Skitsen, som var et kompromis mellem forskellige udgangspunkter, kunne det samlede forhandlingsudvalg foreløbigt tilslutte sig. 

På et møde den 10. november 2003 skulle forhandlingsudvalget herefter udfylde skitsen med en beskrivende tekst.

Allerede inden drøftelsen heraf meddelte Connie Kruckow imidlertid på Sundhedskartellets vegne (med undtagelse af Dansk Socialrådgiverforening), at sundhedsorganisationerne agtede at anbefale deres kompetente forsamlinger at melde sig ud af KTO.

Sundhedsorganisationerne omfatter i KTO Dansk Sygeplejeråd, Dansk Tandplejerforening, Danske Bioanalytikere, Danske Fysioterapeuter, Jordemoderforeningen, Ergoterapeutforeningen, Farmakonomforeningen og Økonomaforeningen med tilsammen 71.836 medlemmer (samt 9.651 medlemmer af FHS).

Efter denne meddelelse konstaterede de øvrige forhandlingsudvalgsmedlemmer, at man fastholdt kompromismodellen som grundlag for det videre arbejde.

I forhandlingsudvalget er der herefter lagt op til et kompromis om en forhandlingsmodel, der vil sætte medlemmerne i centrum og samtidig fastholde den fælles styrke ved fælles optræden. Kompromismodellen har bl.a. været omtalt i til medlemsorganisationerne og i .  vedlagte skrivelse af 21. oktober 2003 vedlagte pressemeddelelse af 10. november 2003

Alle elementer i modellen er ikke drøftet færdigt i KTO's forhandlingsudvalg, men den har nu en sådan form og afklaring, at der er grundlag for at orientere organisationerne om enkelte elementer.

Skitsen

Den kompromismodel forhandlingsudvalget lægger op til er grafisk illustreret i.  vedlagte skitse

Ideen er, at de enkelte medlemsorganisationer selv skal starte deres forhandlinger direkte med arbejdsgiverne i løbet af efteråret 2004. De skal have mulighed for at forhandle en lønmodel, der passer til de enkelte medlemsgrupper. Hvis de ønsker en lønmodel koblet sammen med andre elementer, fx konkrete senior- og eller kompetenceudviklingsaftaler skal det også være muligt. Kort sagt skal det være muligt at forhandle et selvstændigt resultat hjem, der er målrettet de enkelte medlemsgrupper.

Fra begyndelsen af 2005 skal fællesskabet, KTO, derefter forhandle enkelte udvalgte tværgående krav. Det vil først og fremmest dreje sig om generelle lønstigninger og reguleringsordningen. Men det kan også vedrøre andre vitale tværgående krav. Ideen med disse forhandlinger er at fastholde den fælles styrke gennem fælles optræden.

Den videre proces

KTO's forhandlingsudvalg forventes på et møde de 3. december 2003 at afslutte sine drøftelser om model for OK-05 forhandlinger på det (amts)kommunale arbejdsmarked. Herefter forventes en beskrivelse af modellen drøftet på et bestyrelsesmøde den 11. december 2003, hvorefter den kan forelægges for KTO's repræsentantskab den 18. december 2003. Såfremt modellen godkendes kan den forventes at medføre ændringer i KTO's vedtægter samt at tidsplan for udtagelse af krav fremrykkes, jf. nedenfor.

Forhandlingsprocedure til OK-05

Organisationernes opmærksomhed henledes særskilt på, at en godkendelse af skitsen vil indebære at forhandlingsprocedurerne ændres ved OK-05 i forhold til tidligere overenskomstforhandlinger. 

Den væsentligste ændring vedrører fremrykning af tidspunktet for udtagelse af organisationernes krav. Modellen indebærer, at organisationernes forhandlinger påbegyndes i det tidlige efterår - formentlig omkring den 1. september 2004. 

Organisationerne skal være opmærksomme på, at de udover traditionelle krav i givet fald vil kunne udtage krav, der vedrører KTO's rammeaftaler og øvrige aftaler bortset fra tværgående vitale krav og andre tværgående krav, der vil blive præciseret senere. 

Krav, der skal udtages som generelle krav, som skal indsendes til KTO, vil i givet fald først skulle indsendes på et senere tidspunkt - formentlig omkring den 15. november 2004. 

Det bemærkes, at der ikke kalkuleres med nogen form for forberedende drøftelser.

Det skal understreges, at ovenstående model udover godkendelse på KTO's repræsentantskabsmøde også forudsætter, at køreplansaftaler mv. indgås mellem KTO/medlemsorganisationerne og de (amts)kommunale arbejdsgiverparter.

 

Med venlig hilsen

 

Signe Friberg Nielsen /

Jørgen Holst