Ferieloven ændret

10. februar 2004

Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 4.02.06-02
heb
Direkte tlf.nr.: 3347 0627
10. februar 2004

 

Vedr.: Ferieloven er ændret

Ved lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) er der sket visse ændringer vedrørende ferieforhold, som også får betydning for de ansatte i kommuner og amter. Lovændringen medfører, at der skal ske nogle ændringer i den (amts)kommunale ferieaftale, hvilket forventes at ske inden for den nærmeste fremtid.

Ændringerne i ferieloven betyder blandt andet, at lønmodtagere fra 1. maj 2004 får flere muligheder for at få udbetalt feriepenge, som ikke er hævet inden ferieårets udløb. Muligheden for udbetaling af uhævede feriepenge har virkning for ferie, som er optjent efter den 31. december 2001. Det betyder, at udbetaling efter de nye regler tidligst kan ske fra den 1. maj 2004.

Reglerne går kort fortalt ud på, at feriepenge, der ikke er hævet af lønmodtageren inden udløbet af ferieåret, nu vil kunne udbetales efter ferieårets afslutning i 4 situationer:

  • Hvis beløbet højst udgør 1.500 kr. efter fradrag af skat mv., skal beløbet udbetales automatisk af arbejdsgiver, FerieKonto eller feriekortadministrator til lønmodtage-ren ved ferieårets udløb under visse betingelser.
  • Hvis beløbet er mindre end 3.000 kr. efter fradrag af skat mv., kan lønmodtageren senest den 30. september efter ferieårets udløb søge om at få beløbet udbetalt, hvis beløbet vedrører ferie, som er afholdt i ferieåret i et ansættelsesforhold.
  • Hvis beløbet vedrører ferie, som stammer fra den 5. ferieuge, kan lønmodtageren senest den 30. september efter ferieårets udløb søge om at få beløbet udbetalt uan-set beløbets størrelse.
  • Hvis beløbet vedrører ferie, som stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieårets udløb, kan lønmodtageren senest den 30. september efter ferieårets udløb søge om at få beløbet udbetalt uanset beløbets størrelse.

Opmærksomheden skal i øvrigt henledes på, at de allerfleste ansatte i kommuner og amter i forvejen har ret til ved ferieårets udløb at få udbetalt ikke afholdte optjente ferietimer, hvis beløbet vedrører ferie ud over 5 uger, jf. ferieaftalens § 6 om udbetaling af ferie. Alternativt kan optjente uafviklede ferietimer aftales overført til det efterfølgende ferieår, jf. ferieaftalens § 5 om overførsel af ferie udover 4 uger.

Der vedlægges til orientering:

  • Lov nr. 1200 af 27/12/2003 om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge).
  • Bekendtgørelse nr. 1249 af 27/12/2003 om ændring af bekendtgørelse om ferie.
  • Arbejdsdirektoratets blanket vedrørende ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2002 for ferieåret 2003/2004).

Arbejdsdirektoratet har i øvrigt udarbejdet yderligere information om de nye regler, som kan findes på direktoratets hjemmeside www.adir.dk under temaet ferie. Reglerne er beskrevet i flere niveauer og afhængig af, om man er arbejdsgiver eller lønmodtager.

Med venlig hilsen
Signe Friberg Nielsen
Henning Bickham