Implementering af EU's direktiv om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (bestemmelser om alder og handicap)

11. februar 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 1.06.08-16
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
11. februar 2004

 

Vedr.: Implementering af EU's direktiv om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (bestemmelser om alder og handicap)

KTO deltager i øjeblikket i en arbejdsgruppe sammen med de (amts)kommunale arbejdsgivere med henblik på at forberede implementering af bestemmelser om alder og handicap i EU's direktiv om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000). .Kopi af direktivet er vedlagt til orientering

Det generelle forbud mod diskrimination er indeholdt i direktivets artikel 2, mens særligt direktivets artikel 5 omhandler forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af handicap, og artikel 6 vedrører forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af alder.

Fra KTO deltager i arbejdsgruppen: Peter Asboe (DKK), Steen Parker Sørensen (FOA), Ole Prasz (FTF-K) og Tatjana Hennesser (AC). Fra sekretariatet deltager Jørgen Holst og Helle Basse.

Fristen for aftaleimplementering af direktivets bestemmelser om handicap og alder er den 1. maj 2004.

Ad artikel 5 om handicap
Der har i arbejdsgruppen været enighed om at anbefale til de respektive organer, at parterne afstod fra at aftaleimplementere bestemmelserne vedrørende handicap under henvisning til, at det ikke umiddelbart er relevant at integrere disse direktivbestemmelser i overenskomster og aftaler, og at de i givet fald kun berører overenskomster og aftaler i begrænset omfang. Både KTO's forhandlingsudvalg og de (amts)kommunale arbejdsgivere har tiltrådt anbefalingen.

Konsekvensen heraf er, at implementering af direktivets artikel 5 om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet på grund af handicap vil ske via lovgivning. Det forventes, at Beskæftigelsesministeriet fremsætter lovforslag herom i løbet af foråret 2004.

Ad artikel 6 om alder
Arbejdsgruppen drøfter p.t. en række forskellige aldersbestemmelser i aftaler og overenskomster fx

  • At overenskomsten ikke omfatter personer, der er fyldt 70 år,
  • Bestemmelser om pligtig afgangsalder,
  • Særlige lønbestemmelser for ungarbejdere, herunder navnlig satser for over 18 år, og
  • alderskrav for adgang til pensionsordninger

Det er umiddelbart vurderingen, at artikel 6 indeholder vidtgående muligheder for at opretholde forskellige aldersbestemmelser i aftaler og overenskomster.

Såfremt organisationerne i overenskomster m.v. har aldersbestemmelser, som organisationen ønsker behandlet i relation til parternes aftaleimplementering af artikel 6, opfordres organisationerne til at kontakte enten KTO's repræsentanter i arbejdsgruppen eller KTO's sekretariat hurtigst muligt, dog senest den 5. marts 2004, hvor arbejdsgruppen holder sit næste møde.

Det kan afslutningsvist oplyses for så vidt angår alderskrav for adgang til pensionsordninger, at arbejdsgruppen har besluttet at rette en fælles henvendelse til Beskæftigelsesministeriet med henblik på afklaring af, om arbejdsmarkedspensionsordninger omfattes af udtrykket "erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger" i artikel 6, stk. 2.

Med venlig hilsen
Signe Friberg Nielsen
Helle Basse