KTO’s udkast til høringssvar til strukturkommissionen samt KTO’s opfølgning overfor medlemsorganisationer i relation til den kommende struktur-reform

23. februar 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 9.02.01-01 & 9.02.01-04
JH/lsj
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
23. februar 2004

 

Vedr.: KTO's udkast til høringssvar til strukturkommissionen samt KTO's opfølgning overfor medlemsorganisationer i relation til den kommende struktur-reform

KTO's forhandlingsudvalg besluttede på sit møde den 22. januar 2004, at arbejdet med ansættelsesretlige og personalepolitiske problemstillinger i relation til en kommende strukturreform varetages af KTO. KTO's arbejde med strukturreformen er derfor med fokus på personaleforholdene såvel de mere ansættelsesretlige som de mere personalepolitiske, jf. CFU's/KTO's rapport herom, der blev udsendt den 5. november 2003 til KTO's medlemsorganisationer.

KTO's høringssvar

Den 12. januar 2004 fremsendte Indenrigs- og Sundhedsministeriet strukturkommissionens betænkning til KTO med en anmodning om at modtage eventuelle bemærkninger til betænkningen.

KTO's forhandlingsudvalg har udarbejdet vedlagte til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Medlemsorganisationernes eventuelle bemærkninger til udkastet bedes være KTO i hænde senest den 20. marts 2004. Det i høringssvaret . Det blev også udsendt den 5. november 2003 til medlemsorganisationer.udkast til høringssvaromtalte notat er vedlagt

KTO's opfølgning overfor medlemsorganisationerne

Forhandlingsudvalgets sekretariatsudvalg (FS) har besluttet at .organisere KTO's arbejde med strukturkommissionen, jf. vedlagte

De politiske drøftelser om tryghedsaftale, ministerkontakt mv. varetages af KTO's formand og forhandlingsudvalget og forberedes sekretariatsmæssigt af KTO's sekretariatschef og FS.

Under FS er nedsat en styre- og koordineringsgruppe i relation til udarbejdelse af materialer, afvikling af temadage mv. Arbejdet fordeles på 3 emneområder: 1. juridisk/ansættelsesretligt, 2. personalepolitiske rettigheder og 3. MED/SU /TR/SR. Der tilknyttes en række ressourcepersoner fra medlemsorganisationerne til de 3 ansvarsområder. I styre- og koordineringsgruppen deltager Per Brøgger Jensen (DKK), Peter Thrige (HK/KOMMUNAL), Per Seerup Knudsen (FTF-K), Ellen Gydesen (AC) og Jørgen Holst fra KTO's sekretariat. Gruppen har udarbejdet en .foreløbig tidsplan for de enkelte produkter til medlemsorganisationer mv., jf. vedlagte

Med venlig hilsen
Signe Friberg Nielsen
Jørgen Holst