8 sundhedsorganisationers udmeldelse af KTO og konsekvenser i forhold til de generelle KTO-aftaler

15. marts 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 1.03.04-7
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
15. marts 2004

 

Vedr.: 8 sundhedsorganisationers udmeldelse af KTO og konsekvenser i forhold til de generelle KTO-aftaler

 

KTO har tidligere den 28. november 2003 orienteret medlemsorganisationerne om, at Dansk Sygeplejeråd, Ergoterapeutforeningen, Den alm. Danske Jordemoderforening, Danske Fysioterapeuter, Dansk Tandplejerforening, Farmakonomforeningen, Økonoma-foreningen og Danske Bioanalytikere med virkning fra den 29. december 2003 meldte sig ud af KTO.

Nedenfor gives på opfordring en beskrivelse af udmeldelsernes konsekvenser i forhold til de generelle KTO-aftaler. Udmeldelserne har ingen umiddelbare konsekvenser i forhold til de udmeldte organisationers hovedaftaler, overenskomster og lokale aftaler. På dette område kan organisationerne (og de (amts)kommunale arbejdsgivere) agere som hidtil.

KTO har meddelt de (amts)kommunale arbejdsgivere, at KTO fra og med den 29. december 2003 ikke i relation til de 8 sundhedsorganisationer anser sig for forpligtet efter indholdet i KTO-aftaler m.v. over for KL/de enkelte kommuner, Amtsrådsforeningen/de enkelte amter, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Det betyder, at KTO ikke i forhold til de (amts)kommunale arbejdsgivere kan forpligtes til at varetage sager, som relaterer sig til de 8 sundhedsorganisationer. Det betyder endvidere, at KTO i evt. konkrete sager opstået mellem de (amts)kommunale arbejdsgivere og de 8 organisationer kan anse sig som berettiget i relation til fortolkning m.v. af KTO-aftalerne. Skulle en sådan sag opstå, vil KTO konkret tage stilling til, om man anser sig for berettiget i relation til KTO-aftalerne.

 

Hvad gælder i perioden 29. december 2003 – 31. marts 2005?

Selv om de 8 organisationers udmeldelse af KTO har virkning fra den 29. december 2003, er organisationerne i resten af indeværende overenskomstperiode forpligtet i overensstemmelse med de gældende KTO-aftaler, som er indgået mellem KTO og de (amts)kommunale arbejdsgivere.

Hvis de udmeldte organisationer ønsker at frigøre sig fra en KTO-aftale, kan dette kun ske i overensstemmelse med de i de enkelte KTO-aftaler aftalte opsigelsesvarsler. Langt de fleste KTO-aftaler kan opsiges med et varsel på 3 måneder, dog tidligst til den 31. marts 2005. Dette har som konsekvens, at de 8 sundhedsorganisationer ikke kan frigøre sig i utide fra KTO-aftalerne, og organisationerne vil derfor fortsat være bundet af de generelle KTO-aftaler i perioden 29. december 2003 – 31. marts 2005.

Ovenstående gælder også i relation til SU- og MED-aftalen. I den forbindelse skal det bemærkes, at det fremgår af både SU-aftalen og MED-aftalen, at ”Medarbejderrepræsentationen i udvalgsstrukturen skal som udgangspunkt baseres på hovedorganisationerne og afspejle personalesammensætningen” (MED-rammeaftalens § 4, stk. 5.) Det bemærkes endvidere, at for MED-aftalens vedkommende gælder, at aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til en 1. oktober, dog tidligst til den 1. oktober 2005.

 

Særligt om udviklingsmæssige aktiviteter
Forhandlingsudvalget har besluttet, at DSR/sundhedsorganisationerne fortsætter i følgende arbejdsgrupper/projekter, (idet de pr. 29. december 2003 er udtrådt af øvrige):

• evaluering af rammeaftalen om decentrale arbejdstidsaftaler,

• SUS-projektet,

• ”ældre-SUS”-projektet,

• funktionen som kontaktperson for temaet ”løn og lokale aftaler” indtil en ny kan over-tage opgaven (funktionen er ophørt med udgangen af januar 2004) og

• projektet om lønanalyse (projektet er afsluttet)

Denne beslutning har ikke indvirkning på, at de 8 udmeldte sundhedsorganisationer fuldt ud er omfattet af KTO-aftalerne, herunder også aftalen om udviklingsmæssige aktiviteter, i resten af den indeværende aftaleperiode frem til 31. marts 2005.

 

Perioden 1. april 2005 og frem

Retten til at opsige en aftale er tillagt de parter, som har indgået aftalen. Det vil sige, at KTO-aftalerne kan opsiges af KTO henholdsvis de (amts)kommunale arbejdsgivere.

Det forhold, at de 8 sundhedsorganisationer har meldt sig ud af KTO, betyder imidlertid, at de tillægges kompetence til på egne vegne at opsige og udtræde af KTO-aftalerne. I organisationernes hovedaftaler er der typisk fastsat bestemmelser om, at overenskomster og aftaler løber videre indtil en ny er indgået eller indtil frigørende konflikt er iværksat. Dette betyder, at de 8 sundhedsorganisationer ved OK-05 kan frigøre sig fra de gældende KTO-aftaler enten ved at indgå egne aftaler eller ved at iværksætte frigørende konflikt.

Det vides p.t. ikke, hvorledes de (amts)kommunale arbejdsgivere og de 8 sundhedsorganisationer vil agere ved deres forhandlinger om OK-05 i relation til opsigelse af KTO-aftaler/indgåelse af nye aftaler.

 

Med venlig hilsen

 

Signe Friberg Nielsen /

Helle Basse