Strukturreform

23. marts 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 9.02.01-01 & 9.02.01-04
JH/lsj
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
23. marts 2004

 

Vedr.: Strukturreform

I denne skrivelse omtales 3 emner i relation til strukturreformen: KTO’s høringssvar på Strukturkommissionens betænkning, sammenlægning af kommuner på Ærø og Langeland og KTO’s hjemmeside.

KTO’s høringssvar
KTO har sendt . I forhold til det oprindelige udkast til høringssvar, der blev fremsendt til medlemsorganisationerne den 23. februar 2004 er der foretaget to tilføjelser. I 2. afsnit side 2 er det præciseret at såfremt det ikke er muligt at undgå afskedigelser, anbefales det, at der indgås aftale om, at eventuelle afskedigede medarbejdere sikres bedst mulige vilkår i forbindelse hermed. Tilføjelsen svarer til en af de anbefalinger, der indgik i CFU/KTO’s notat om ansættelsesretlige og personalepolitiske problemstillinger mv. I næstsidste afsnit side 3 er det påpeget, at det under hele sammenlægningsprocessen er vigtigt, at beslutningstagerne er forpligtet til at løse nye medarbejderrelaterede problemstillinger m.v.vedlagte høringssvar til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Sammenlægning af kommuner på Ærø og Langeland
Af Folketingets hjemmeside fremgår det, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udarbejdet vedlagte udkast til vilkår for sammenlægningerne af kommunerne på henholdsvis Langeland og Ærø. Af udkastene fremgår det bl.a. at

  • Kommunalbestyrelserne fra de eksisterende kommuner skal senest 31. maj 2004 udpege repræsentanter til sammenlægningsudvalget (21 personer) – det vil sige modsat Bornholms Regionskommune bliver der ikke direkte valg til sammenlægningsudvalget.
  • Funktionsperioden for sammenlægningsudvalget på Langeland er 1.10.04 – 31.12.05. På Ærø er funktionsperioden 1.08.04 – 31.12.05. Funktionsperioden er noget længere end på Bornholm, hvor der var tale om ca. ½ år.
  • Valget til de nye kommuners kommunalbestyrelse følger de almindelige valg-regler med valg i november 2005.
  • De nye kommuner pr. 1. januar 2006 indtræder i de ophørte kommuners rettigheder og pligter, ligesom de overtager aktiver og passiver (samt indtræder i de rettigheder og pligter/aktiver og passiver, som sammenlægningsudvalget har erhvervet henholdsvis påtaget sig i sammenlægningsudvalgets funktions-periode).
  • Sammenlægningsudvalget skal træffe bestemmelse om indretning af den nye kommunes administration, herunder ansættelse og afskedigelse af personale.
  • Den 1. januar 2006 overgår tjenestemænd, der er ansat under de nuværende kommuner, til ansættelse under de nye sammenlagte kommuner på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår.
  • De pligter og rettigheder, der følger af virksomhedsoverdragelsesloven, finder tilsvarende anvendelse for de ansatte, som ikke omfattes af loven.

Både for så vidt angår tjenestemændenes overgang til ansættelse i de nye kommuner og tilsvarende anvendelse af virksomhedsoverdragelsesloven for de ansatte, er der i udkastene til vilkår anvendt samme formuleringer som i §§ 29 og 30 i loven om sammenlægning af de bornholmske kommuner. Lovbemærkningerne til de to paragraffer indeholder en række væsentlige fortolkningsbidrag til rækkevidden af §§ 29 og 30, fx fremgik af bemærkningerne til § 29 om tjenestemænd, at forpligtelsen til inden for rammerne af det nye ansættelsesområde at overtage en anden stilling ikke gælder, såfremt dette måtte være af særlig indgribende karakter over for den enkelte. Disse bemærkninger er ikke indeholdt i vilkårs-udkastet.

KTO’s formand har i den anledning rettet henvendelse til indenrigs- og sundhedsministeren, og gjort opmærksom på, at disse bemærkninger mangler, samt at KTO går ud fra, at der ikke alene ved lovgivning m.v. om den kommende kommunalreform, men også i relation til Langeland og Ærø vil ske en inddragelse af personalet. Dels ved at KTO, på samme måde som det skete ved ændringerne på Bornholm, bliver hørt om de tiltag, blandt andet de ovenfor nævnte vilkår for sammenlægningen på Langeland og Ærø, der vil ske i sammenlægningsprocessen. Dels ved at der centralt fastsættes retningslinier for, at personalet lokalt får medindflydelse på et niveau, der matcher sammenlægningsudvalgene.

Der har været en del fokus på mulighederne for et ekstraordinært stort forbrug i de ophørende kommuner forud for en sammenlægning. Det kan i den forbindelse nævnes, at der er indsat en bestemmelse om, at sammenlægningsudvalget skal godkende de ophørende kommuners budgetter for 2005 samt alle tillægsbevillinger, som vedtages af kommunal-bestyrelserne i sammenlægningsudvalgets funktionsperiode. Der står udtrykkeligt, at der ikke er taget stilling til de ophørende kommuners budgetter, førend sammenlægningsudvalgets godkendelse foreligger. Endvidere skal kommunalbestyrelserne fremsende kvartalsvise likviditetsoplysninger til sammenlægningsudvalget.

KTO skal hermed opfordre medlemsorganisationerne til at orientere de lokale organisationers repræsentanter mv. på henholdsvis Langeland og Ærø om initiativet i relation til ministeriets udkast til vilkår for sammenlægningerne af kommunerne på henholdsvis Langeland og Ærø.

KTO’s hjemmeside
KTO har ønsket at gøre det mere overskueligt via hjemmesiden at finde relevante materiale om strukturreformen. KTO har derfor ændret sin hjemmeside således, at alle KTO’s notater mv. om strukturreformen ligger på et bestemt område, der fremgår af forsiden på hjemmesiden. Endvidere henviser KTO via links til de af KTO’s medlemsorganisationer, der på deres hjemmesider har oprettet særlige områder, hvor der præsenteres initiativer mv. i forhold til en strukturreform. Listen bliver løbende opdateret. Såfremt medlemsorganisationer ønsker at blive optaget på listen, kan der rettes henvendelse til KTO’s sekretariat, Anita Jensen (aj@kto.dk).

Med venlig hilsen
Signe Friberg Nielsen
Jørgen Holst