Kommunalreform - udkast til vilkår for sammenlægninger af kommunerne på henholdsvis Langeland og Ærø

22. april 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 9.02.01-1/ 4.10.03-4/5
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
22. april 2004
 

Vedr.: Kommunalreform - udkast til vilkår for sammenlægninger af kommunerne på henholdsvis Langeland og Ærø

 

KTO’s medlemsorganisationer blev i et brev af 23. marts 2004 orienteret om de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet udarbejdede udkast til vilkår for sammenlægninger af kommunerne på henholdsvis Langeland og Ærø. Af brevet fremgik, at KTO’s formand i den anledning havde rettet en henvendelse til indenrigs- og sundhedsministeren, hvori der blandt andet blev gjort opmærksom på en række forhold omkring bestemmelserne om personalets overgang til de nye kommuner, særligt at vilkårene ikke indeholder de fortolkningsbidrag, som indgik i bemærkningerne i de tilsvarende bestemmelser i sammenlægningsloven om Bornholm. Endvidere rejste formanden spørgsmålet om inddragelse af personalet både på centralt niveau og decentralt niveau.

I forhold til spørgsmålet om de ”manglende” fortolkningsbidrag fra lovbemærkningerne, har indenrigs- og sundhedsministeren tilkendegivet over for KTO, at bestemmelserne om personaleforhold skal forstås på samme måde, som ved sammenlægningen af de bornholmske kommuner og amtet. Det er derfor fx ikke hensigten, at forpligtelsen for tjenestemændene til inden for rammerne af det nye ansættelsesområde at overtage en anden stilling skal gælde tilfælde, hvor forpligtelsen måtte være af særlig indgribende karakter over for den enkelte tjenestemand.

KTO har med tilfredshed noteret sig ministerens tilkendegivelse herom.

Det er imidlertid KTO’s opfattelse, at de fulde betingelser for personalets overgang til de nye kommuner – på samme måde som ved dannelsen af Bornholms Regionskommune – også bør kunne læses direkte ud af vilkårene for sammenlægningerne af kommunerne på Langeland og Ærø, evt. i form af en bemærkning om, at overgang til de nye kommuner sker på samme vilkår og med samme rettigheder som ved dannelsen af Bornholms Regionskommune. KTO’s sekretariat vil derfor rette henvendelse til Indenrigs- og sundheds-ministeriet herom.

For så vidt angår inddragelse af personalet både centralt og decentralt har ministeren tilkendegivet, at personaleinddragelse er et vigtigt element i en kommende strukturproces, men at reglerne for, hvordan og i hvilket omfang medarbejderne skal inddrages, ikke bør fastsættes centralt. Vilkårene for sammenlægninger af kommunerne på Langeland og Ærø er således efter ministerens opfattelse ikke det rigtige sted at regulere spørgsmålet om medarbejderinddragelse, idet disse regler bør fastsættes lokalt. Ministeriet henviser i den forbindelse til, at lovgivningen om kommunesammenlægningen på Bornholm ikke indeholdt regler om medarbejderinddragelse.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Helle Basse