Rammeaftale om socialt kapitel samt nyt bilag 1 til rammeaftalen om tidsbegrænset ansættelse

28. april 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.07.01-14 og 5.10.09-02
HW
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
28. april 2004
 

Vedr.: Rammeaftale om socialt kapitel samt nyt bilag 1 til rammeaftalen om tidsbegrænset ansættelse

Der fremsendes hermed . Rammeaftalen erstatter rammeaftalen om socialt kapitel af 23. juli 2002. Rammeaftalen er gældende fra den 1. juli 2003.den underskrevne rammeaftale om socialt kapitel

Desuden fremsendes et . Bilaget erstatter bilag 1, som udsendt sammen med rammeaftalen om tidsbegrænset ansættelse den 1. juli 2002. Bilaget angiver i henhold til direktivets bilag § 2, stk. 2, hvilke offentlige støtte ordninger, der ikke er omfattet af rammeaftalen.nyt bilag 1 til rammeaftalen om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftalen og bilag 1 til rammeaftalen om tidsbegrænset ansættelse er genforhandlet, som følge af regeringens lovpakke "Flere i arbejde", der trådte i kraft den 1. juli 2003. Med lovpakken skete der omfattende ændringer af social- og arbejdsmarkedslovgivningen, som også havde indflydelse på indholdet af rammeaftalen om socialt kapitel og bilag 1 til rammeaftalen om tidsbegrænset ansættelse.

Med lovpakken samles bestemmelserne om tilbud til forsikrede ledige og tilbud til personer, der modtager hjælp efter lov om en aktiv socialpolitik, i én lov. Desuden er der i et vist omfang sket en harmonisering af bestemmelserne.

I loven er der endvidere bl.a. indført en ny fælles redskabsvifte for kommunerne og Arbejdsformidlingen bestående af 3 redskaber:

 • Vejledning og opkvalificering
 • Virksomhedspraktik
 • Løntilskud

Den vedlagte rammeaftale om socialt kapitel og bilag 1 til rammeaftalen om tidsbegrænset ansættelse er tilpasset i forhold til den nye lovgivning.

Rammeaftalen om socialt kapitel danner rammerne for medarbejderinddragelse ved beskæftigelse af ledige og personer med nedsat arbejdsevne. Det gælder både overordnede drøftelser i (amts)kommunens øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg af den samlede indsats i (amts)kommunen, på arbejdspladsniveau og konkrete bestemmelser om forhandling og aftaleindgåelse ved oprettelsen af job til personer med nedsat arbejdsevne og ledige.

Bestemmelserne om forhandlings- og aftaleret mv. for så vidt angår fleksjob og aftalebaserede job på særlige vilkår er ikke ændret i den nye rammeaftale.

Medarbejderinddragelse overordnet og lokalt i forhold til brugen, omfang og indhold af henholdsvis virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud

Medarbejderinddragelsen sker på 3 niveauer: Overordnede i (amts)kommunens øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg, på den enkelte arbejdsplads og gennem konkrete forhandlinger med (lokale)repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation.

Overordnet (MED):

I det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg (§ 3) skal der årligt afholdes en drøftelse med henblik på bl.a.:

 • At fastlægge retningslinier for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige.
 • At drøfte retningslinier og konsekvenser for de øvrige ansatte, herunder sikre at fortrængning eller udstødelse af allerede ansatte ikke finder sted.
 • At fastlægge retningslinier om antallet af ledige og personer med nedsat arbejdsevne, der er ansat/aktiverede i løntilskudsjob og virksomhedspraktik.
 • At fastlægge retningslinier om det generelle indhold af forløb, herunder uddannelseselementer.

Bestemmelsen er ikke ny. I bestemmelsen indgår dog som noget nyt en præcisering af, at drøftelser af retningslinier og konsekvenser for øvrige ansatte indgår i den årlige drøftelse. Ligeledes er det præciseret, at (amts)kommunens øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg kan drøfte generelle retningslinier om merbeskæftigelsesforudsætninger ved ansættelse af ledige i løntilskudsjob. For så vidt angår lovkravet om merbeskæftigelse ved ansættelse af dagpengeberettigede ledige i løntilskudsjob påses betingelsen om merbeskæftigelseskravet af arbejdsgiveren og (lokale)repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation, jf. nedenstående.

I drøftelsen i det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg drøftes (amtskommunens samlede indsats for beskæftigelse af ledige og personer med nedsat arbejdsevne, herunder også indsatsen for bl.a. kontant- og starthjælpsmodtagere mv.

I bilag 1 til rammeaftalen (er ikke ændret) gives en række bud på hvilke emner og temaer, der vil kunne indgå i den overordnede drøftelse.

Lokalt (MED):

På den enkelte arbejdsplads-/institution (§ 4) kan der ligeledes drøftes retningslinier for beskæftigelse af ledige og personer med nedsat arbejdsevne. Bestemmelsen er ikke ændret, men der er som noget nyt udarbejdet et bilag 2, hvori der er givet en række bud på emner og temaer, som det vil være relevant at forholde sig til på arbejds-plads/institutionsniveau.

Lokalt (organisationen):

I rammeaftalens § 14 er der fastlagt bestemmelser om organisationens forhandlingsadgang ved ansættelse af dagpengeberettigede ledige, revalidender samt personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der får førtidspension (skånejob) i løntilskudsjob efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

 • Af bestemmelsen fremgår, at der ved ansættelse af personer (dagpengeberettigede ledige, skånejobpersoner og revalidender i løntilskudsjob) skal afholdes en forhandling mellem arbejdsgiveren og (lokale) repræsentanter for den forhandlings-berettigede organisation. Hidtil har lokale repræsentanter for medarbejderne eller den forhandlingsberettigede organisation skulle anmode om en drøftelse/forhandling før en sådan kunne finde sted.
 • Bestemmelsen er udvidet til nu også at omfatte skånejob og revalidender.
 • Med bestemmelsen opnår den forhandlingsberettigede organisation, som noget nyt, adgang til forhandling om antallet af ansatte med løntilskud, merbeskæftigelsesforudsætninger og sikring af, at forløbene tilrettelægges i overensstemmelse med rammeaftalens formål (§ 2).
 • Bestemmelsen giver en udvidet ret til indflydelse i forhold til lovgivningen, herunder præciserer, at det er den forhandlingsberettigede organisation, som skal forhandle/drøfte.

Det er herudover i § 19 om virksomhedspraktik præciseret, at der forud for etablering af virksomhedspraktik i mere end 13 uger skal drøftes mellem repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation og arbejdsgiveren, hvorledes tilbuddet skal tilrettelægges.

Bilag 3 til rammeaftalen, som giver en oversigt over medindflydelses- og aftaleadgange, er tilpasset i forhold til bestemmelserne i den nye rammeaftale om socialt kapitel.

Ved etablering af løntilskudsjob for øvrige målgrupper - fx kontanthjælpsmodtagere er bestemmelserne om medarbejderinddragelse mv. alene fastlagt i lovgivning, jf. bl.a. §§ 114, 118 og 120 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ved genforhandling af rammeaftalen afviste arbejdsgiverne KTO's krav om, at § 14 skulle omfatte ansættelse af alle målgrupper, der i henhold til lovgivningen kan ansættes i løntilskudsjob - fx kontant- og starthjælpsmodtagere.

I bilag 6 til rammeaftalen er der dog udarbejdet en oversigt over de forskellige ordninger og målgrupper, både for så vidt angår de ordninger og målgrupper, der er omfattet af rammeaftalens kapitel 3-6, og dem som ikke er. I bilaget præciseres løn- og ansættelses-forhold, varighed for ansættelsen, løntilskud, evt. merbeskæftigelseskrav og medindflydelsesmuligheder mv.

I bilag 4 er det præciseret, hvorledes løn og arbejdstid i job med løntilskud til dagpenge-berettigede ledige hos offentlige arbejdsgivere beregnes. Beregningen anvendes også ved ansættelse af personer med kontant- eller starthjælp i et løntilskudsjob.

I bilag 5 er det fastlagt, hvordan pensionen beregnes ved ansættelse af dagpengeberettigede ledige samt personer med kontant- eller starthjælp i et løntilskudsjob.

KTO vil snarest udarbejde en kommenterede udgave af rammeaftalen.

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Henrik Würtzenfeld