Strukturreform

28. april 2004
Organisationsudsendelse 

 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

JH/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
28. april 2004
 

Vedr.: Strukturreform

Regeringen har præsenteret sit udspil til strukturreform.

I regeringens udspil: "Det nye Danmark - en enkelt offentlig sektor tæt på borgeren"er personalets vilkår navnlig omtalt s. 7 og s. 40, . jf. vedlagte

Endvidere har Finansministeriet udarbejdet en særlig pjece om de ansattes vilkår: "Hvad betyder strukturreformen for dig som offentligt ansat", . jf. vedlagte

KTO's formand har i den anledning udsendt .vedlagte pressemeddelelse

Det fremgår af udspillet og pjecen, at alle ansatte skal følge opgaven, det vil sige, at de ansatte, der er beskæftiget med en opgave, der opføres til en ny myndighed, overføres til den pågældende myndighed. Der vil i lovgivningen om strukturreformen blive fastsat procedurer, der sikrer, at der tages stilling til, om der skal ske overgang til en ny ansættelsesmyndighed, og i givet fald hvilken og hvor det nye arbejdssted skal være. Der vil blandt andet blive oprettet en særlig instans, der i tilfælde af uenighed mellem den afgivende og modtagende ansættelsesmyndighed omkring overførsel af personale skal træffe beslutning om fordelingen af personalet.

Det er ikke tidligere set ved andre strukturændringer/opgaveomlægninger, at der er tilkendegivet en sådan tryghed for personalet, herunder at det indgår som forudsætning, at alle ansatte følger med over i den nye struktur.

De konkrete vilkår for personalets overgang ser umiddelbart ud til at svare til de vilkår, der fremgik af loven om sammenlægning af de bornholmske kommuner og amtet.

Tjenestemænd, der overgår til ansættelse i den nye struktur, opretholder de samme vilkår, som under den nuværende struktur. Det betyder, at tjenestemændene som udgangspunkt vil være forpligtede til at overtage en anden passende stilling inden for det nye ansættelsesområde, med mindre forpligtelsen er af særlig indgribende karakter over for den enkelte tjenestemand.

Virksomhedsoverdragelsesloven skal gælde for alle overenskomstansatte. Af pjecen fremgår det, at ".… dine ansættelsesvilkår videreføres uændret hos den nye ansættelses-myndighed….". KTO har tidligere anbefalet, at virksomhedsoverdragelsesloven ved en strukturreform kom til at finde tilsvarende anvendelse for overenskomstansatte, som er beskæftiget med myndighedsopgaver og som ikke omfattes direkte af loven. Denne anbefaling imødekommes i udspillet.

Det er ikke tydeligt, om formuleringen alene indebærer en beskyttelse af de ansattes individuelle rettigheder, eller om den også indebærer, at de kollektive rettigheder videreføres.

Personaleorganisationerne deltog i går i et møde med finansministeren, hvor udspillet til strukturreformen, herunder personalets vilkår, blev præsenteret. På mødet lagde KTO's formand vægt på, at formuleringen om, at ansættelsesvilkårene videreføres uændret, også omfatter de kollektive rettigheder.

Til orientering kan det oplyses, at det blev aftalt, at der efter sommerferien holdes et nyt møde mellem finansministeren og personaleorganisationerne om strukturreformen.

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Helle Basse