Lønudviklingen i 1. kvartal 2003 - 2004

24. maj 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 8.05.01-03
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626

24. maj 2004

 

Vedr.: Lønudviklingen i 1. kvartal 2003 - 2004

 

Danmarks Statistik (DS) offentliggjorde den 21. maj 2004 deres lønudviklingstal for den offentlige sektor. Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor blev opgjort til 6,0 % og til 3,4 % for den statslige sektor, . Lønudviklingstallene for den private sektor 1. kvartal 2003-2004 forventes at blive offentliggjort i uge 25 2004. jf. bilag 1

Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) offentliggjorde deres lønudviklingstal for 1. kvartal 2003 - 2004 den 19. maj 2004. Udviklingen i den gennemsnitlige bruttoløn for alle ansatte er opgjort til 5,8 %, jf. bilag 2. 

De nye tal betyder:

  • at den kvartalsvise årsstigningstakt i den (amts)kommunale sektor p.t. er klart højere end i den statslige sektor.
  • at reallønnen fortsat er stigende for (amts)kommunalt ansatte.
  • at der nu er en positiv reststigning på lidt over ½ % i den (amts)kommunale sektor uanset om den beregnes på baggrund af DS' eller FLD's tal.

Nedenfor redegøres der mere indgående for lønudviklingen i den (amts)kommunale og den statslige sektor. 

Lønudviklingen i den offentlige sektor

Den gennemsnitlige lønudvikling i den (amts)kommunale sektor er stigende, idet DS' årsstigningstakt 1. kvartal 2003-2004 for den (amts)kommunale sektor var på 6,0 % mod 5,8 % for 4. kvartal 2002-2003, jf. bilag 1. 

Årsstigningstakten i den statslige sektor 1. kvartal 2003-2004 er til gengæld faldet, idet lønningerne i 1. kvartal 2003-2004 er steget med 3,4 %, mod 4,0 % kvartalet før. Denne udvikling er bl.a. påvirket af, at lønudviklingen i transportsektoren 1. kvartal 2003-2004 er - 2,1 % mod 3,8 % kvartalet før, grundet at DSB har overtaget nye personalegrupper.

Udviklingen i de kvartalsvise årsstigningstakter for henholdsvis den (amts)kommunale og den statslige sektor fremgår af . De kvartalsvise årsstigningstakter for den (amts)kommunale sektor og den statslige sektor er traditionelt mere svingende end i den private sektor, . Navnlig de 2 seneste år har der været meget store udsving, hvilket primært må ses på baggrund af den ujævne udmøntningsprofil i aftaleresultatet ved OK-02.  bilag 3 jf. bilag 4

Årsstigningstakten for den (amts)kommunale sektor er p.t. klart højere end i den statslige sektor, og ligger over stigningen i forbrugerpriserne.

Betragtes i stedet lønudviklingen for hele perioden siden 1. kvartal 1998, , fremgår det, at lønnen i den (amts)kommunale sektor er steget ca. 24,7 % og i den statslige sektor er den steget med 26,8 %. I alle tre sektorer ligger lønudviklingen endvidere fortsat over inflationen. Da udviklingen i forbrugerprisindekset p.t. kun er svagt stigende er reallønnen stigende. jf. bilag 5

Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor

Ifølge FLD var årsstigningstakten for 1. kvartal 2003-2004 i "lønnen i alt" for den (amts)kommunale sektor som helhed 5,8 %. Tilsvarende var årsstigningstakten i "løn excl. genetillæg og pension" 4,4 %,. Det er således tydeligt, at der har været en markant stigning i pension og/eller genetillæg i perioden. Opgørelserne omfatter samtlige ansatte. jf. bilag 6

Hvis lønudviklingen alene opgøres for identiske personer i identiske stillinger i samme kommune i de to på hinanden følgende år findes en årsstigningstakt for 1. kvartal 2003-2004 i "lønnen i alt" på 6,4 % og i "løn excl. genetillæg og pension" på 5,1 %. Når lønudviklingen opgøres på denne måde fjernes de strukturelle ændringer i den (amts)kommunale sektor, og dvs. at ændringerne i personalesammensætningen ikke påvirker lønudviklingen. 

Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor for udvalgte stillingsgrupper 

viser årsstigningstakterne, ifølge FLD, for udvalgte stillingsgrupper for 1. kvartal 2002-2003, 4. kvartal 2002-2003 og 1. kvartal 2003-2004. Bilag 7

Der er i hver af de udvalgte stillingsgrupper som udgangspunkt mere end ca. 5.000 fuldtidsbeskæftigede. Samlet set dækker de udvalgte stillingsgrupper ca. 68% af alle fuldtidsbeskæftigede i den (amts)kommunale sektor.

For oplysninger vedrørende øvrige stillingsgrupper henvises til FLD's lønudviklingstabeller, der kan findes på FLD's hjemmeside: www.fldnet.dk/lopaks2g.

Reststigning 

DS og FLD har opgjort lønudviklingen til henholdsvis 6,0 % og 5,8 %. Årsstigningstakten i aftaleresultatet for samme periode kan beregnes til 5,6 %. I beregningen af reststigningen skal der imidlertid tages højde for to forhold, nemlig 4-5-ugers problemstillingen og indregning af feriedag.

4-5-ugers problemstillingen omfatter, at der ikke indgår genebetaling for lige mange uger i det første og det andet år. Det vil sige, at hvis der indgår betaling for 4 uger i år 1 og 5 uger i år 2, så vil lønudviklingen fremstå større end den reelt er. Hvis der derimod indgår betaling for 5 uger i år 1 og 4 uger i år 2, vil lønudviklingen fremstå mindre. KMD har ikke en registrering af, hvor mange uger der indgår i de tilgrundliggende løndata. Det har Silkeborg Datacentral derimod. FLD korrigerer deres løntal for denne problemstilling, i det omfang det er muligt, hvilket DS ikke gør.

I 1. kvartal 2003 indgik der genebetaling for 5 uger i Silkeborg Datacentrals løndata. I 1. kvartal 2004 indgik der genebetaling for 4 uger. Dette medfører, at DS' løntal er en smule for lille, hvis det skal indgå i en sammenligning med udviklingen i aftaleresultatet. Betydningen af 4-5-ugers problemstillingen har tidligere været beregnet til ca. 0,3 %-point.

Til gengæld indregner DS værdien af feriedagene, det gør FLD ikke. Da feriedagene indgår i den beregnede årsstigningstakt i aftaleresultatet, skal den også indregnes i løntallet i en beregning af reststigningen. En feriedag indregnes med en værdi på ca. 0,4 %-point.

Hvis der tages højde for de to problemstillinger kan reststigningen i 1. kvartal 2003 - 2004 beregnes til lidt over ½ %. Reststigningen kan på baggrund af DS tal således beregnes til 0,7 %, og den kan på baggrund af FLD's tal beregnes til 0,6 %. Dette er en klar stigning i reststigningen, som ellers gennem nogle kvartaler har ligget omkring de 0 %.

Perspektivet for lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 2. kvartal 2003-2004

Årsstigningstakten i den (amts)kommunale sektor må forventes at være en del lavere, da årsstigningstakten i aftaleresultatet kan beregnes til lidt over 3 %, .  jf. bilag 8

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst / 

Vibeke Pedersen