Evaluering af rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse på KL's og Københavns Kommunes område

14. juni 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.:5.04.07-14
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0616

14. juni 2004

 

Vedr.: Evaluering af rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse på KL's og Københavns Kommunes område

 

I forbindelse med KTO-forliget 2002 blev det aftalt, at gennemføre en evaluering af rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse.

- "Mellem medindflydelse og medbestemmelse - en tværgående analyse af samarbejdet i kommunerne i Danmark" - er resultatet af evalueringen. Vedlagte hovedrapport

Evalueringen er gennemført af FAOS i samarbejde med KL, Københavns Kommune og KTO.

Evalueringens formål og metode

Evalueringens formål har været, at

 • afdække status for de igangværende lokale forhandlinger,
 • belyse årsagerne til, at en forholdsvis stor andel af forhandlingsorganerne fortsat ikke har truffet beslutning om hvorvidt man vil indgå en lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse eller ej,
 • afdække MED-kommunernes erfaringer med implementering og anvendelse af MED, herunder arbejdsmiljøarbejdet,
 • belyse hvilke muligheder systemet rummer for at forbedre og udvikle samarbejde mellem ledere og medarbejdere,
 • danne grundlag for eventuelt at træffe beslutning om iværksættelse af kommunerettede aktiviteter.

Evalueringen er baseret på både kvalitative casestudier og en spørgeskemaundersøgelse.

I delrapport I præsenteres 8 kommunale casestudier samt et casestudie af en forvaltning i Københavns Kommune. I delrapport II præsenteres spørgeskemaundersøgelsens resultater.

Hovedrapporten, "Mellem medindflydelse og medbestemmelse", er en overordnet analyse af resultaterne fra og . I hovedrapporten beskrives og analyseres bl.a. MED-forhandlingernes forløb, arbejdsmiljøarbejdets status, graden af medindflydelse og medbestemmelse, udvalgenes størrelse og struktur, repræsentation i udvalgene mv. delrapport I delrapport II

Evalueringens resultater

Evalueringen består af et omfattende og kompleks datamateriale, og det er derfor ikke muligt i kort form, at beskrive resultaterne af evalueringen. FAOS har imidlertid (med forbehold for materialets kompleksitet og nuancer) givet deres bud på de 13 vigtigste resultater, som er:

 1. MED rykker ved samarbejdet i alle kommuner

 2. Arbejdsmiljøarbejdets status er løftet - også i SU

 3. Mange strukturformer i de forskellige kommuner

 4. Forskellige forventninger til MED på A- og B-siden

 5. Medindflydelse er ikke medbestemmelse

 6. Tendens i retning af øget medbestemmelse

 7. Krydsfeltet mellem medbestemmelse og ledelsesret

 8. Personligheder er lige så afgørende som strukturer

 9. Ledelsen ønsker med- og modspil fra medarbejdere

 10. Ser hinanden som legitime repræsentanter for 'helhedens interesser' 

 11. Næstformand matcher ikke altid formand

 12. Stadige repræsentativitetsproblemer på B-siden

 13. Både ledelse og medarbejdere kan være barriere for udvikling

De 13 resultater uddybes kort på side 10 - 13 i vedlagte rapport.

KTO's videre arbejde med evalueringen

KTO's sekretariatsgruppe vedr. medbestemmelse og medindflydelse (MBS) drøfter p.t. evalueringen, herunder særligt evalueringens perspektiver i relation til OK-05.

MBS har i den forbindelse besluttet, at udarbejde et notat til KTO's forhandlingsudvalgs sekretariatsudvalg (FS), som indeholder MBS's anbefalinger, vurderinger mv. af evalueringens resultater i forhold til OK-05.

Yderligere oplysninger om MED-evalueringen

Yderligere oplysning om evalueringen får ved henvendelse til Lars Daugaard i KTO's sekretariat.

Hovedrapporten samt de to delrapporter kan ikke købes, men downloades via www.kto.dk.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Lars Daugaard