Overenskomstforhandlingerne i 2004/2005

17. juni 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 7.01.01-1
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
17. juni 2004

Vedr.: Overenskomstforhandlingerne i 2004/2005

 

Medlemsorganisationerne blev i et brev af 17. maj 2004 orienteret om en række forhold i relation til overenskomstfornyelsen pr. 1. april 2005. Nedenfor følger en opdatering omkring disse forhold.

Forhandlingsaftale for overenskomstfornyelsen pr. 1. april 2005
Forhandlingsaftalen blev udsendt til medlemsorganisationerne i brevet den 17. maj 2004 med henblik på, at organisationerne tilslutter sig aftalen. De underskrevne forhandlingsaftaler skal som bekendt være KTO's sekretariat i hænde senest tirsdag den 22. juni 2004. Med sin underskrift forpligter organisationen sig til indholdet i aftalen.

Ultimo juni 2004 vil der blive udsendt et brev, hvor der blandt andet informeres omkring koordinering af organisationernes forhandlinger. Brevet vil kun blive udsendt til de medlemsorganisationer, som har underskrevet forhandlingsaftalen.

Køreplansaftalen
Parterne har nu udarbejdet bilagene til køreplansaftalen.

KTO har derfor d.d. underskrevet køreplansaftalen med tilhørende bilag (Aftale om plan for forhandlingerne om fornyelse pr. 1. april 2005 af aftaler og overenskomster om løn- og ansættelsesvilkår for kommunalt og amtskommunalt ansatte). Aftalen er fremsendt til de (amts)kommunale arbejdsgivere med henblik på deres underskrivning af aftalen.

Da processen med at få alle parters underskrift på aftalen erfaringsmæssigt kan tage nogen tid, har sekretariatet valgt nu at udsende inkl. bilag. Når køreplansaftalen er underskrevet af alle parter, vil kopi af dette eksemplar blive sendt til medlemsorganisationerne.den af KTO underskrevne køreplansaftale

Følgende bilag indgår i køreplansaftalen:

  • Oversigt over med tilhørende protokollater og fortolkningsbidrag indgået mellem KTO og én eller flere af de kommunale arbejdsgiverparter.generelle aftaler
  • 4 oversigter over generelle bestemmelser for tjenestemænd, der inden for hver af de 4 arbejdsgiverområder placeres på KTO-bordet (der er udarbejdet en oversigt for hvert arbejdsgiverområde, , , , ).KLARFKBH FRB
  • .Tidslinje 2004/2005

Varsling af arbejdsstandsning
For god ordens skyld skal det oplyses, at der ikke er medlemsorganisationer, som har haft indvendinger mod, at der i køreplansaftalen aftales et "rullende konfliktvarsel".

Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål mv., kan der rettes henvendelse til KTO's sekretariat ved Jørgen Holst eller Helle Basse.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Helle Basse