Overenskomstforhandlingerne 2004/2005 – status for organisationernes stillingtagen til forhandlingsaftalen OK-05 samt koordinering af organisationernes forhandlinger

29. juni 2004
Organisationsudsendelse 

 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 7.01.01-1
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
29. juni 2004

Vedr.: Overenskomstforhandlingerne 2004/2005 - status for organisationernes stillingtagen til forhandlingsaftalen OK-05 samt koordinering af organisationernes forhandlinger

 

Forhandlingsaftalen OK-05
Fristen for organisationernes underskrivning af forhandlingsaftalen udløb som bekendt den 22. juni 2004. Til orientering vedlægges en oversigt over til forhandlingsaftalen.status for organisationernes stillingtagen

Det fremgår heraf, at ud af KTO's 55 medlemsorganisationer har nu mere end 50 tilsluttet sig forhandlingsaftalen. De pågældende medlemsorganisationer dækker over 98% af samtlige medlemmer. Der udestår endnu underskrift fra 3 organisationer, som er blevet rykket for tilbagemelding på forhandlingsaftalen. KTO har modtaget oplysninger om, at disse organisationer ønsker at tilslutte sig forhandlingsaftalen.

Ledernes Hovedorganisation (LH) har tilsluttet sig forhandlingsaftalen under en række forudsætninger blandt andet, at det er LH's principielle opfattelse, at ledere i almindelighed bør holdes uden for en evt. konflikt.

KTO's formand har meddelt LH, at det er forhandlingsudvalgets opfattelse, at LH med sine tilkendegivelser ikke ønsker at tilslutte sig forhandlingsaftalen for overenskomstfornyelsen pr. 1. april 2005. LH må herefter selv føre sine egne overenskomstforhandlinger i 2004/2005 med de (amts)kommunale arbejdsgiverparter, herunder drøfte eventuel indgåelse af egen køreplansaftale. Det bemærkes, at LH - i lighed med alle øvrige medlemsorganisationer i KTO - naturligvis kan få sædvanlig sekretariatsmæssig bistand af KTO's sekretariat.

Koordinering af organisationernes forhandlinger
Der er i forhandlingsudvalget enighed om, at der for de medlemsorganisationer, der har tilsluttet sig forhandlingsaftalen, skal være en koordinering i KTO af organisationernes forhandlinger.

Forhandlingsudvalget har besluttet en model for koordineringen, hvor der tages udgangs-punkt i de allerede planlagte møder i BS, FS, FH og BE. I tilknytning til møderne vil der blandt medlemmer af BS, FS, FH og BE, som repræsenterer medlemsorganisationer, der har tilsluttet sig forhandlingsaftalen, ske en drøftelse af status for organisationernes forhandlinger.

Til de organisationer, som har tilsluttet sig forhandlingsaftalen, vedlægges et notat, hvori modellen for koordinering af organisationernes forhandlinger er nærmere beskrevet.

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til Jørgen Holst, Helle Basse eller Henrik Würtzenfeld.

Med venlig hilsen

Jørgen Holst
Helle Basse