Voldgiftssager mellem KL og KTO

24. august 2004
Organisationsudsendelse   

Til
KTO's medlemsorganisationer
 

24. august 2004
J.nr.: 5.04.06-17
HW/AHN
Direkte tlf.nr.: 3347 0615

 

Vedr.: Voldgiftssager mellem KL og KTO

 

Til medlemsorganisationernes orientering kan det oplyses, at KL har anlagt 2 voldgifts-sager over for KTO.

For begge sagers vedkommende er der tale om sager, som allerede verserede mellem et forbund og KL. KTO har i Aktuelle Sager nr. 8/2003 tidligere orienterede medlemsorganisationerne om, at KL havde indkaldt KTO til mæglingsmøde i sagerne med påstand om, at de relaterer sig til fortolkning af bestemmelser i KTO’s (ramme)aftaler.

Den ene sag vedrører muligheden for at tildele en afskediget tjenestemandsansat tillidsrepræsentant godtgørelse i henhold til overenskomstens almindelige bestemmelser herom.

Den anden sag handler om, hvorvidt et medlem har ret til pension i fleksjob fra sin ansættelse i fleksjobbet pr. 1. januar 1998 frem til 1. april 1999, hvor rammeaftalen om socialt kapitel blev indgået. I sagen, som oprindeligt er anlagt af HK/kommunal mod KL, er der allerede sket domfældelse til ugunst for KL, som har anket sagen til Landsretten. Sagen i Landsretten er berammet til den 11. november 2004.

I den førstnævnte sag har KL anlagt voldgiftssag over for KTO med påstand om, at KTO

  • tilpligtes at anerkende, at der ikke er hjemmel til at kræve godtgørelse til en afskediget tillidsrepræsentant – ansat i henhold til Det Kommunale Tjenestemandsregulativ, og
  • tilpligtes at anerkende, at sådan godtgørelse alene kan ydes i det omfang der måtte blive tilvejebragt hjemmel herfor i Det Kommunale Tjenestemandsregulativ eller anden særlig aftale.

KTO har i sit svarskrift principalt nedlagt påstand om at sagen afvises, med henvisning til at sagen føres mellem det pågældende forbund og KL. Subsidiært er det KTO’s påstand, at der i den gældende TR-aftale er hjemmel til at kræve godtgørelse til en tillidsrepræsentant - ansat i henhold til Det Kommunale Tjenestemandsregulativ.

Sagen er berammet til domsforhandling 8. september 2004.

I den anden sag har KL nedlagt påstand om, at den daværende rammeaftale fra 1996 om vilkår for personer med nedsat erhvervsevne indgået mellem de (amts)kommunale arbejdsgiverparter og KTO er gældende for ansatte i fleksjob frem til indgåelsen af rammeaftalen om socialt kapitel i 1999, herunder at ansatte i fleksjob forud for den 1. april 1999 ikke har krav på pension, medmindre der lokalt er indgået aftale herom.

KTO har i sit svarskrift principalt nedlagt påstand om at sagen afvises med henvisning til, at sagen verserer ved de civile domstole, som (indtil videre) har fastslået, at domstolen er rette forum for tvisten. Subsidiært er det KTO’s påstand, at sagen udsættes, indtil der falder dom i den verserende retssag. Sagen er endnu ikke berammet.

Medlemsorganisationerne vil på ny blive orienteret, når der foreligger relevant nyt i de to sager.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Allan Hauge Nielsen